পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/১৪৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ব্ৰহ্মন

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্বাপ্নোতি য ইছ মানেৰ পঞ্চতি" ( শ্রতি ) ििन ७हे बट्क नानाब्र छ|ब्र गर्जन क्रङ्गन, डिमि श्रृङ्का হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন । এই স্থলেও “নামেৰ’ এই “ইব’ শঙ্গের প্রয়োগ দ্বার নানাত্ব বাস্তবিক নহে, সামাৰ মিখ্য, | हेशहे खांमांन इहेब्रटिश् ।*4क३ जडा१ रुहषां कझइडि” (थउि ) এক ব্ৰহ্মকে অনেক রূপে কল্পনা করে। ৰাহুল্যতয়ে অধিক প্রমাণ প্রদশিত হইল না। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং বেদাস্তদর্শন দেখিলে ইহার বছতর প্রমাণ দেখিতে পাইবেন । जटेश्6बप्ठ ऋष्टि बखउः अज्रा महश्, कोझनिक भाज। কল্পনা দ্বারা পারমাধিক অদ্বৈতের কোন ক্ষপ্তি হইতে পারে না। যাহার চক্ষু তিমিরোপহত, সেই ব্যক্তি এক চঞ্জকে অনেক চক্সের স্তায় দর্শন করে, তাহ বলিয়৷ কিন্তু চন্দ্র অনেক হয় না। কেন না চক্সের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উল্লাহ। তৈমিল্লিকের কল্পনা মাত্র । কল্পিতরূপ বস্তুকে স্পর্শ করে না, বস্তুর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই রূপ অবিদ্যাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তুনিচয় দশন করিলেও তস্থার প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগদাকার প্রতিপন্ন হন না। কোন কোন শ্রুতিতে ত্রহ্মের পরিণামবাদের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাজুক রূপভেদে ব্রহ্মপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও দ্বৈত মিথ্যাঙ্ক এবং অদ্বৈত সত্যত্ন-বোধক শ্রুতি সকলের মতানুসারে বিবর্তৰাদের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরিণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতির তাৎপৰ্য্য নাই। কেন না, তাহা হইলে পরিণামবাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীৰ্ত্তন থাঙ্কিত। যাহা নিষ্ফল—তাই নিম্প্রয়োজন, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিম্প্রপঞ্চ বা সৰ্ব্বব্যবহারশূন্ত ব্ৰহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন না ঐ রূপ ব্ৰক্ষাত্মভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন। সহজবোধ্য পরিপামপ্রক্রিয়া অনুসারে স্থষ্টি বলিয়া শ্ৰুতিতে ‘নেতি’ ‘নেতি’ चर्षां९ श्र बक नरह, देश अक नप्र, এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ कब्रिब्रु। निध्यनक अक्राञ्चलाश्र्रे फेगनिडे इरेबाप्श् । এক ব্ৰহ্ম বহুক্ষপে কল্পিত হল। পূর্বেই বলিয়াছি, ‘জম্বাক্ষ্যণ্ড’, ‘স্বত্তো ৰ ইমানি ভূতানি জাতানি’ ৰে ব্ৰহ্ম হইতে ७ई अं★cङद्र ऋडेि इरेब्रटिष् । “জাস্ব ৰ ছদষaেংস্থং স ঐক্ষত প্রজ ইতি । সঙ্কল্পনাগজৰোকান ৰ এতাৰিতি বহচাঃ ॥ খৰাজিলোৰ্ষোৰণ্যস্থদেহাঃ ক্রম্বাদৰী । গভূক্ত ব্ৰক্ষণগুহ্মদেন্তস্থামালো২থিলা । [ x86 বহঙ্গামহমেবাতঃ প্রজারেয়েতি কামত । & তপস্তথাংহজৎ সৰ্ব্বং জগদিপ্তাহ তৈক্তিস্থি। । हेमभtá गtशदानौ९ दहशांग्र ठरेणभद्ध । ভেজোছৰপ্লাওজানীমি সর্জেন্ধুি সামগ৷ ” 穆 (नकलनैौ षष्ठ १ि० ७-७) এই অনন্ত ব্ৰহ্মাও স্বাক্টর পূৰ্ব্বে কেবল একমাত্র ব্ৰহ্মই विश्वमांम हिरणम, ७९कारण श्रांब्र किङ्करें दिछबाम श्नि नः । cनहे अतििष्ठौग्र उरक्रद्र बटन नकझ शहेल, जाभि जग९ ऋष्टि कब्रिट् । ॐांशग्न ७है जज्ञझभोtब्रहे 5ग्नांछग्न छश्र९-रहेि इहेंल । তৈত্ত্বিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প মাত্রই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি সকল যখাক্রমে ७९°न्न इग्न । ३क्र-अभि स्रष्ठ झ्हेब्र छ१९ श्रृब्रियार्थ श्श्रुএইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, এই সঙ্কল্পরূপ তপোবলে তিমি অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড স্থষ্টি করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই অপরিসীম ব্ৰহ্মাও স্বষ্টির পূৰ্ব্বে আর কিছুই ছিল মা, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্ৰহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেম যে, নানাকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সেই সংকল্প বলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল । এই সকল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্ৰহ্মই একমাত্র জগংকারণ। র্তাহ হইতেই স্বষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। অখণ্ডচেতন, অরূপ, অস্পৰ্শ, অশক্ষা ও অম্বয় ত্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান। তাহার প্রান্তর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন । ঐ অজ্ঞান ঐশীশক্তি, জগাযোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়, স্বষ্টিশক্তি, মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি সামে পরিভাসিত হইয়াছে । কি অস্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাল, সেই জন্যই তাহা স্লান্তির বিভূষণ বলিয়া অভিহিত। “অস্তি তাতি প্ৰিয়ং রূপং নাম চেতাৰ্থপঞ্চকম্। আদ্যক্ৰয়ং ব্রহ্মরূপং জগন্ধপং ততো স্বয়ম্।” ( বেদাস্তদর্শন, শাস্কর ভাষ্য ) শক্তিরূপী ব্ৰহ্মাশ্রিত জঞ্জাম জন্ধে বা ব্ৰহ্মাকে জগৎ দেখাইস্বাছে। এই জন্ত জগৎ ও ব্রঙ্ক এখন বিমিশ্র বা একাবভাসে তাসিত। সেই কারণে এখম প্রত্যেক দৃশুই পঞ্চরূপ। (১) "অস্তি’ আছে, (২) ভাতি প্রকাশ পাইতেছে, (৩) ‘প্রিয়’ छन, छेङम अश्झांय, (8) ‘ब्र”’ हेश uहे थकांग्न, (४) ‘नाभ’ ইহ অমুক বন্ধ। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত ভিন্ন রূপ ব্রহ্ম, গৰশ্মিঃ ইক্ষপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞানবিষ্কার। অজ্ঞানবিকার