পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৭৫৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


-*-* वाॉनरनवृङ्गङ' ब्रौनगनिष्प्रॉडप ब्रांत्रकग्नङ्गष माषक अtश् ईशब्र দামোঙ্গেৰ দেখা স্বাঙ্গ । - পরমানন্দ দাস, চৈতন্ত-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণৰ কৰি কৰ্ণপুরের | cथझऊ नाम श्रृंब्रमानन नान । cत्रोब्रांच नरांथडू रैशष्क BBBB BBB BBDD DBBBS DHHHHDDDB चियांननएगानद्र सैब्रटन »es७ श्रृंकांtश अश्वश्वेश्र्ण करब्रन । जिदानमा बांछिाङ tवना हिरणम । हैमि cशोब्रांज्ञानादब्र ७कखन श्रृंद्रभछड बणिग्न थगेिक । vब्रबांनएकाग्र दद्रण गर्थम जाँउरु६, সেই সময়ে তিনি তাহার পিতায় সহিত গ্ৰীক্ষেত্রে গমন कब्रिज मशयडूरक नर्लन कहब्रन । बशष्यंजू झगी कब्रिद्रा निज धैरुब्रएनब्र शुक्राष्ट्रं uई बांणरकन्न भूथ यत्रांम कब्रिग्रांश्रिणम। भब्रभांनन डौtगोब्रांभरमादग्न भनाबूई cणश्न कब्रिब्र অপূৰ্ব্ব কবিৰ শক্তি লাভ করেন। চৈতgচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময়ে মহাপ্ৰভু পরমানন্দকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে আদেশ কয়েন, ৰালক পরমানন্দ, প্রভুর আদেশশ্রবণমাত্র আর্বাচ্ছলো একটী শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন। শ্লোক যথা— “প্রবসো: কুবলয়মক্ষে রঞ্জনমুসোমহেশ্রমণিদাম | বৃঙ্গাধনয়মণীনাং মণ্ডলমখিলং হরিশ্নতি।" এই শ্লোকের প্রথমে ব্ৰজাঙ্গনাদিগের কর্ণাভয়ণের বর্ণন থাকায় ( কাহারও মতে ) মহাপ্রন্থ পরমানন্দকে “কবিকর্ণপুর" আখ্যা প্রদান করেন। ইহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে, যথা—আৰ্য্যাশতক, চৈতন্তচরিতামৃত-মহাকাবা, চৈতন্যচক্ৰোদয়নাটক, আনন্বৃন্দাবন চম্পু, কৃষ্ণলীলাদেশদীপিক্ষ, গৌরগণোদেশীপিক এবং অলঙ্কারকেীস্তুত । আধ্যাশতক গ্ৰন্থখানি ইহার প্রথম রচনা । তিনি মহাপ্ৰভু সমীপে যে “শ্রবসোঃ কুবলয়ং” নামে যে শ্লোক রচনা করেন, সেই শ্লোকই এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোক । ১৪৬৪ শকে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাদ্বিতীয়া সোমবারে চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হয় । যথা“বো সাঃ ক্ষত্তর ইলুমিতি প্রসিদ্ধেশাকে তথা ধনু গুচে স্বভগেচ क्षत्रि । पाएब श्वाकिब्रगनांब्रनिडविडौब्राठिषाच्चtब्र गब्रिनभांखिङ्गडूशभूषा ॥" কর্ণপুর এই মহাকাৰাখানি মুরারিগুপ্তের কড়চ দেখিারচনা করিয়াছিলেন, তাছাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। চৈতন্যচক্ৰোদয় নাটক। এই নাটক পুরীর রাজা প্রতাপরজদেবের জাদেশে ১৪৯৪ শকাব্দে রচিত হয় । শাকে চতুর্দশপতে রবিবাজিবুক্তে গোঁয়ে হরিশ্রণীমণ্ডল আৰিয়াসী। ভকিছু তিতালি জালালাগাংমােডিং ক্ষমত তাংr भृकुकवि cवक्रम क्किमर्किङ्ग स्थल अcक्रण कब्रिङ्ग कोणरुगडांश uकन्नै tन्नांक अध्मां कहेिकांश्णिम, कविकर्षभू*७ छझन चांननकृन्तरिम छ-शूकरवा यैवशअङ्कत्र थछ भftभ*-tप्लांक • क्र्षभ करब्रम १ षधो- , , "भtड़ चार्जौहै६ wभबझ्झ tछठछड़कांग१० . . . .” A • नोक्रा काक्णछपछि छ छब्रिन् फ्रिबर्णन । ... : १ विशूढः कनकी अवब्रहणगैौद्धिर्विगशिष्ठ! ৰিয়ালৰে জাতঃ স্বক্ষৰিক্ষধিতায় পরিমল " , , , uरै चानन्ङ्वनिप्रकांक्षीनि विागीशृङ्ग महीभत्र ऎीशश्च সংস্কৃততাব ও সংস্কৃতসাছিত্তাবিষয়ক প্রস্তাবে গ্রীষ্মপ-গোস্বামিझज्र बनिम्न प्लेसिल्लष कब्रिाहक्ष्म, फोही fीक माश् । "tफ़उमाकूक्षकब्रभाविठषां★विडूछिलकांजबौषनक्नछ अबछ भूजः। aयाषभागशभशंडि७ऽख्रिच्छभूमिशा: नििष्ठषाम् रुभिशयूिहः ॥“ এই শ্লোকোঙ্ক শ্ৰীনাথ গ্রন্থকায়ের গুরু ছিলেন। ॐौङ्क्षणैौष्णtरगर्भ ७ c*ौद्रशष्णोरमाणं ५ई छूट्टैधानेि आश् ८कांशकोशा शांमैौग्न । अणहाँब्राकोज़ङ ठूश्९ अणशाग्नभांक । हेशष्ठ दिइडडांtस क्षामिबिकांग्र यां८इ । uई &jइथॉनि আলঙ্কায়িকগণের শেষে লিখিত বলিয়া ইহাতে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক অলঙ্কারাদির ও রসাদির উল্লেখ আছে। কর্ণপুরস্কৃত একখানি কোষ গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়। [ কর্ণপুর দেখ। ] পরমানন্দদেব, সংস্কৃতরত্নমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা। পরমানন্দ নাথ, ভুবনেশ্বরীপদ্ধতি নামক গ্ৰন্থরচয়িত। পরমানন্দ পাঠক, কপূরস্তবদীপিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা। পরমানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য, মহাভারত টকা-প্রণেতা। পরমানন্দ মিশ্র, ১ যোগবশিষ্টলারোদ্ধারচরিতা। ২ তন্নামক মেলের প্রকৃতি । [ মেল দেখ। ] পরমানন্দ যোগীন্দ্র, পরমানন্দলহরীস্তোত্ররচয়িতা। পরমানন্দ রায়, { চজৰীপ দেখ। ] পরমানন্দ লল্লা পুরাণীক, এক জন হিনী কৰি। বুদেলখণ্ডের অন্তর্গত অজয়গড়ে ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাৰে জন্মগ্রহণ করেন। नाग्ररु-नग्निकाग्र ७धर्णग्रपछि अकथनि 'मश्वेनिश्व' 3इ हेइब्र রচিত দেখা বায় । পরমান্ন (স্ত্রী) পরমং দেবপিতৃপ্রিয়স্থাৎ শ্রেষ্ঠং অরং । পাল, ক্ষীরিক, ইহা দেবতা ও পিতৃগণের অতিশয় প্রিয় এই জন্য ইহাকে পরমায় কহে । ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ভাবপ্রকাশে ५lहैब्र' निभिद्ध यांहरु,-छू६ अ$*क श्रेंtण फांशष्ठ शुष्ठांड ठभूण निष्कर्ण कब्रिtष्ठ हईटग, *tब्र देशष्ठ झूठ स नर्कब्र भिथिठ कब्रिप्ण नग्नमग्नि शश्व । ईशद्र ४५-झर्लन, पण ७ ५ॉफू श्रृंडेकङ्ग, श्वप्न, डेिष्टी, ख्,ि ब्रडलिस, अग्नि ७ बापूनर्णक ।