পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/২২২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


बिलष* { ২২২ ] द्विनःिश्वरः। “ग 5ांवठौ{६ बियूशमाङञ्च दिबू१र्वछ२ ।” ०२8॥१७) । “:गकर६ विङ्गटेक्ष्व क्छक्क्ष् फूठौब्रक९ । मिगिरेरठ९ লিন ২ বসন্তাদিকালক্ৰয় । “যা ওষধী: পূৰ্ব্ব জাতা দেবেভ্য: ( इाशनःि। ঞ্জিযুগং পুরা ।” (শুক্ল যজুঃ ১২৭৫ ) g যুগ্রশন্ধ: কালবাচী ত্রয়াণাং যুগানাং সমাহারঃ ত্রিযুগং ত্রিকালং বসন্তে গ্রাবৃষি 5 ।' (महौशग्न ) বসন্ত, বর্ষ ও শরৎ তিন কালু। ৩ কৃত (সত্য ), ত্রেতা ও দ্বাপররূপ যুগত্রয় । ( ঋক্ ১৯৯৭১ ভাস্থ্যে সায়ণ ) ( ত্রি ) • 8 शैफ़श्वर्षालांगौ } “ত্রিযুগে পুওরীকৃক্ষে বাস্থদেবধনঞ্জয়ে৷ ” (ভারত ৩৮৬e) ‘ীণি যুগানি যুগলানি ড়ৈশ্বৰ্য্যাণি ভগসংজ্ঞানি বা যয়োস্তে।’ ( নীলকণ্ঠ ) * ত্রিমূহ (পুং) কপিলাখ, কপিলবর্ণ ঘোটক। (হেম) ত্রিয়ূচ⇒তৃচে। (কাঠক ৩৪১) ত্রিরত্ন ক্লিী) বৌদ্ধধর্শ্বের প্রধান তিনটা ধন, বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সত্য। ত্রিরশ্মি (স্ত্রী) ত্রিকোণ । ত্রিরসক ( ক্লী) ত্রয়াণাং সকাণাং সমাহার: ত্রিপ্রকার রসযুক্ত স্বরা । ২ ত্রিবার মধুপান। ত্রিরান্ত্রে (ক্লী) ত্ৰিম্বণাং রাষ্ট্ৰীণাং সমাহারঃ অমৃ সমা। সংখ্যা পূৰ্ব্বত্বাং क्रौवड । » ब्राजिजग्र । २ তদুপলক্ষিত দিনত্রয় । “অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমগুচি ভবেৎ।" ( মন্ত্র ) ত্রিভি; নিবৃত্তং ঠঞ, তপ্ত লুক্‌ ৷ দিনত্রয় উপবাসসাধ্যব্রতভেদ s "একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড় ত্রিং বা বিধীয়ত্তে ।” ( প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃত বচন ) (পুং ) ৪ গৰ্গত্রিরাত্র নাম যাগভেদ । [ গৰ্গত্রিরত্র দেখ। ] ত্রিরূপ (পুং ) ত্রণি রূপাণ্যস্ত। অশ্বমেধীয় অশ্বভেদ। { অশ্বমেধ দেখ । ] ত্রিরেখ (পুং) তিল্লে রেখা যত্র। ১ শখ। (কী) তিস্থণাং রেখানাং সমাহার: । ২ রেখাত্রয়। - ত্রিল (পুং ) ত্রয়ো লা লঘুবর্ণ যত্র । লঘুবর্ণযুক্ত নগণ । ত্ৰিলঘু (ত্রি) রয়াে লঘবো যত্র। ১ ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ নগণ। “ত্রিলঘুশ নকার” ( ছন্দোম') ছনে 'ন' এই বর্ণ থাকিলে তিনটা লঘুবৰ্ণ হয়। ২ শুভ লক্ষণযুক্ত স্থানত্রয় डुत्र भूझद, cष शूक्रtरुद्र औयl, छज्या ७ ८मश्न ७३ किन স্থান হ্রস্ব তাইকে ত্রিলঘু কছে। * "গ্রীব। জঙ্ঘ মেহনৈশ্চ ত্রিভিস্তুম্বোইয়মীড়িতঃ * ( কাশীখ• ১১ অ” ) ग्निल द्s (झैौ ) ह्यग्रांभां६ दारुगांनां५ नमांशंब्र:, ग्नि७निऊ९ লবণ সংজ্ঞাত্বাং বা কৰ্ম্মধারয়। লবণত্রয়, মিলিত সৈন্ধব, रिफ़ ७ फ़्फ़क ५३ ठिन गद१ ।। ত্রিলিঙ্গ (ত্রি) জীলি লিঙ্গানি অন্ত পুস্থাদি নিৰto শৰ। জীলি সৰাণীনি লিঙ্গানি অনুমাপকানি , ২ অহঙ্কারাদি। (তাগ" ৩২-১৪) ও বাতাদি ধাতু। রোগ । ( মুশ্রুত ) ত্রিলিঙ্গ, (বর্তমান তৈলঙ্গ, তিলঙ্গ বা তেলুগু দেশ। ) মে কেহ বলেম-কালেশ্বর, ঐশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটী৯, लिद गिनक्रt* श्रादिफूठ रुहेर्द्रौश्रिगन बगिब्र आहे था बिगित्र नात्य विषाउ रुम्ला, उाशहे ७षन अश्रजात्र लिग, ८ऊनू७ थङ्कठि माcम वडिश्ठि हरेब्राcछ् । श्रादाद्र (ग्र বলেন, পূৰ্ব্বকালে ত্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, ‘ক’ লোপন ত্রিলিঙ্গ এবং অপভ্রংশে নানা লোকের মুখে যথাক্রমে তিন 8ठलत्र, ठिलित्र हेङTानि नांभ हग्र । [ कनित्र नंदक्ष तिरु१ि१ ৰিবরণ দ্রষ্টব্য । ] * दाखदिक बिकनित्र श्रउ ग्निशित्र श्ब्रांtइ ति न, ऊांश ठेिक छानां शाग्न न । मशउब्रिtउब्र नमग्न हेरउद्गमै नौठो रुहेष्ठ ८१मादद्रौ ११ीरु कशिश ब्रांछा दिसूठ झ्नि। কিন্তু সে সময় ইহার কোন অংশ ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিনি নাম ছিল না । খৃষ্টীর ১ম শতকে প্লিনি মোদোগলি (Modogalingam ) "t"? GER" FfHttga i sot ভাষায় মুদ্র শব্দের অর্থ তিন, সুতরাং মোদোগলিঙ্গ শা ७धtब्रांश बांद्रा बिकशित्र नाय दूताहेष्ठ भtिद्र । १? स শতাব্দে টলেমী ত্ৰিগৃলিপূটন্‌ বা ত্ৰিগলিফা দেশের উয়ে করেন, এই শব্দ সংস্কৃত ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ উভয় শম্বেী রূপান্তর হইতে পারে । शू$ीग्न रुष्ट भडालैौ श्हेrउ निशानिश्नि दा उांशभागल ত্রিকলিঙ্গ দেখের উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎকল ও কলিলে ब्राजञ१७ ‘ल्लिकणित्रनाथ' नाएम श्रां★नांtनङ्ग श्रकि निप्रारश्नं । খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম চাগে ( ) উৎকলা উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকীর্ণ ব্রহ্মেশ্বরলিপিতে প্ৰায় সৰ্ব্বপ্রথম তিলঙ্গ’ দেশের উল্লেখ পাই । এই শিলাব" লিথিত আছে, মহারাজ উদ্যোতকেশরীর পূর্বপুর্ব * তিলঙ্গ দৈশে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে আমির উৎ" অধিকার করেন। এই তিলঙ্গ দেশই এখন তৈলৰ " খ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ তিলঙ্গ’ শব্দ"ি কি ৰিলিজ' শম্বের অপভ্রংশ, তাহার এখনও ঠিক " श्राषघ्ना याहेrउरइ न; उंtव ५रे माज बग बारेण ""