পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪৫২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


अश যজ্ঞহীন, জল্লক, হিংসিতবা, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশূন্ত, পণি নামক যজ্ঞরহিত দম্ব্যগণকে দূর করুন। অগ্নি প্রধান इहेब्र शाशङ्गा मुख्ठ करब्र नl, ऊाशक्षि१एक ¢क्ष्मूं कब्रन । * “ইন্দ্রাহ্মী নবতিং পুরো দাসপীরধূমুতম্। " সা কমেকেন কৰ্ম্মণা ” ( nক ৩,১২৬ ) হে ইঞ্জারি . তোমরা এক উদ্যোগেই দাসগণের নবতি সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে"। "९९ श्रृंउाछ भन्नप्रश भूटब्रा अश्रुइं2उँौनि झ८शः ।” তুমি দম শম্বরের শতাধিক অপ্রতিম পুরী ধ্বংস করিয়াছ। “প্রতি যদন্ত বজ্ৰং বাছো ধু হত্নী দস্থান পুর আয়সীনিতারাৎ * * w ( २॥२०lw ) যখন তাহার হস্তে ৰঞ্জ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহা দিয়া দস্থ্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। “উত দাসং কৌলিন্তরং বৃহত: পৰ্ব্বতাদধি । अबाइब्रिक्ष श्रृश्ब्रय्। ( )" হে ইঞ্জ ! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পৰ্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলোঁ “অত্র দাসন্ত নমুচে শিরো যদবুর্জয় মনবে গাভূমিচ্ছন।” f - )4יו"סו ( তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের মুখবৰ্দ্ধনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ। “স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করম্নবল অস্ত সেনা:। অন্তৰ্হি অধাতুভে অস্ত ধেনে মথোপ প্রে যুদ্ধয়ে দম্বামিক্সঃ ” & (eo•o দাস স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্র স্বরূপ করিয়ছিল, ইহার অবল সেনাগণ আমার কি করিবে ? ( এই ভাবিয়া ) ইঞ্জ তাহার দুইটা প্রিয়তম স্ত্রীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ সেই দস্থ্যর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। বৃত্ৰ, শস্বর ও নমুচি প্রভৃতির দাস, দস্থ্য ও অস্থর এই डिम श्राथाब्रहे ८वtन वर्मिऊ श्ब्रांtइ, हेशष्ठ ये ठिन *कहे বৈদিক যুগে এক জাতিবোধক ছিল বলিয়াই বোধ হয় । * f [ নমুচি, শম্বর ও বৃত্র দেখ। ] ছানোগ্যোপনিষদে দস্থ্য বা অসুরজাতিসম্বন্ধে নিৰিত स्रष्टांक्ष्"তন্মাদপি অস্তুেহ মদদানং অশ্ৰদ্দধানং অধজমানং জাহ রাসুরে বতেতি । অম্বুরাণং হোষোপনিষৎ প্রেস্তস্ত শরীরং ভিক্ষয় বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কৃর্বস্ত্যেতেন হমুং লোকং জেষ্যস্তে মন্তস্তুে *

  • *** कि६ मान भएकद्र ७हेब्र* वrाषा। कब्रिग्रttझब,--‘भ नि१ १/१
            • ष नानभूीक"ब्रिडाब५ अरब५ निङ्कल्लेबश३५ ।।

[ 8¢२ ] झश्। " cनहें छछ श्राय७ ८ए दाद्धि शांनशैन, थकांशैन নাম হীন, তাহাকে আমুর বা অনুরধৰ্ম্ম বলা হইয়া থাকে। बग्रनिंति रेश्ारे गनाड{। ५-उाशद्र।। १२:ाह् षं, दमन ७ श्रणकांद्र बांद्रा जांजहेिब्र! थttक ; ठाशंब्र! मन कts যে এইরূপ কাৰ্য্য করিতে পারিলেই বুঝি এই লোকে পুরুষাৰ্থ সিদ্ধ হইল। बाखदिक डाब्रडैौग्न अनङा ७ ८ब्रष् यालिग्न भएषा ऐर्ड প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ঐতরেয়ন্ত্রাক্ষণে লিখিত আছে— “অস্তান বঃ প্রজা ভক্ষীঃেতি ত এতেইদ্ধা পূও শবরী পুলিলা মুক্তির ইত্যুদস্ত্য বছৰে ভবত্তি। *वंबिका निश्ानां निष्ठेtः ” ( १।१ ) cडांभाद्र तृणैग्नश्र१ यथे श्रेtद । देशबाहे अकू, १९, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব ইত্যাদি উত্তরদিগবাসী অনেক खालि । विश्वाभिक श्हेtठद्दे नश** से९°ग्न श्हेब्रांtछ्। মনুসংহিতার ( ১০া ৪৫ ) মতে- ↔ "মুখবাহুরূপজানাং যা লোকে জাতয়ে বহিঃ । . ম্লেচ্ছবাচশাৰ্য্যবাচ: সৰ্ব্বে তে দস্তব; স্মৃত: ॥” কুল্লুক টাকায় লিখিয়াছেন— “ব্রাহ্মণক্ষত্ৰিয়বৈশুশূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিন যা জাতীয় বাহা জাতা ম্লেচ্ছভাষাযুক্ত আর্য্যভাযোপেতা বা তে দম্ভব: সৰ্ব্বে স্মৃত্যঃ ” ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈঞ্চ ও শূদ্র জাতির মধ্যে ক্রিয়ালোপানি cरुडू षांशत्रु जाडिफूाऊ श्हेब्राइ, ८झळ्डांशैहे इसेरू, अब আৰ্যভাবী হউক, তাছার সকলে দহ বলিয়া গণ " মহাভারতে সভাপর্কে লিখিত আছে— • “দরদান সহ কাম্বোজৈরঞ্জয়ং পাকশাসনিঃ। প্রাগুত্তরাং দিশং মে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্তব; ॥” o অৰ্জুন দরদুদিগের সহিত কাম্বোজ ও উত্তরপূর্কে ৰে সকল " দস্যজাতি বাস করিত, তাহাদিগকে জয় করিা ছিলেন । t ক্রোণপর্বে শ্মশ্রযুক্ত দস্থ্য জাতির উল্লেখ আছে— *দসু্যনাং স শিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভিনযুদ্ধলৈ | . দীর্ঘকুচ্চৈমহী কীর্ণ বিবৰ্হৈরগুজৈরিব।” e भशडातॄण्ड नाडिभएर्स sev अशkब्र' हशनषt* * রূপ ইতিহাস আছে— *} ऊँौत्रा छेबांह । “ছন্ত তে বৰ্ত্তৱিষ্যেংছমিতিহাসং পুরাতনম্। উদীচ্যাং দিশি যখুওং মেচ্ছেঘু মহুজাধিপ। • *. o