পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৭৪১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


5. #वं । $争、

*नींनतिंtमं श्मॆीनि निीं भितः.. . . . . . “ मदतथईनश बाठिमीक्कलै नब्रश् इब्रिः ॥“ (नबीउदांप्यr) नांतःि श्रीश्ठंचंडीश्छं ।।' ग्रीड१ि श्to दिशि ७श्व्र" गिरिङ भांप्इ.-गैठ, नृठा '७ वांना मॉनांच्चक् । नांदদ্বারা বর্ণ সকল পরিস্ফুট হয়, বর্ণ হইতে পদ এবং পদ হইতে ৰাক্য হয়, এই বাক্য সকলই ব্যবহার হইয়া’থাকু। এইপ্রকারে छ*९ नांकाँञ्चक् ॥ ७ई नॉन इहै (यकांब्र, जांइ७ ७ जनश्उ । ইহার মধ্যে জগাইণ্ড নাদ মুনিগণ উপাসনা করিয়া খাকেন, ইং গুরুপদিষ্ট মাত্ৰেয়ই মুক্তিপ্রদ হয়। জাছত মাদ শ্রুতি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইছে,এই না থাকামােক্ষের একুমাত্র সাধন। সরস্বতীয় অনুগ্ৰছে কম্বল ও অণুতর নামক নীগন্ধু নাদবিদ্যা লাভ করিয়া মহাদেবেন্ধু কুণ্ডলৰ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পশু, শিশু ও যুগপ্রকৃতি সকলেই নাদ দ্বারা পরিতোষ লাভ করে। নাদ মাহাস্থ্য ব্যাখ্যা করিতে কেৰই সমর্থ নৰুে।

সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে, নদিরূপ সমুদ্রের পরপর সরস্বতী অবগত নহেন। এইজন্ত অদ্যপি সরস্বতী মজ্জনত্তরে বক্ষঃস্থলে ভুমী ধারণ করেন। "নাদাবোস্তু পরং পরিং ন জানাতি সরস্বতী । , অদ্যপি মজ্জনভয়াস্তুৰং বহুতি বক্ষলি ॥" (সঙ্গীত ) নাগোৎপত্তিপ্রকার –আস্থ কর্তৃক প্রেরিত চিত্ত দেহস্থিত সুপ্লিকে আঘাত করে, পরে সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত প্রাণকে প্রেরণ করে, সেই প্রাণ অগ্নিপ্রেরিত হইয়া ক্রমে উৰ্দ্ধপথে বিচরণ করিতে করিতে নাতিতে অতি স্বল্প, হৃদয়ে স্বল্প, গুলদেশে পুষ্ট, শীর্ষদেশে অপুষ্ট এবং বদনে কৃত্রিম এই পঞ্চপ্রকার না উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অতিক্ষ, স্বল্প, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম এই পঁচপ্রকার দাদ। আরও কথিত আছে, নকারের নাম প্রাণ এবং দকারকে অস্থি কহে, প্রাণ ও অগ্নি সংযোগ हेशव्र ले९भखि श्छ, यश्णश्च श्शूब नांब नॉन । "জান প্রেরিতং চিত্তং হিমান্তি হেঙ্গম। . ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাগং স প্রেরয়ড়ি পাবকু ॥. পাবকপ্ররিত সোংশ্ব ক্রমাদুৰ্বপথে চরকু। অতিসূক্ষ্মধ্বনিং মাতে দি স্বল্পং গলে পুনঃ ॥ পুষ্টং স্টুর্বেত্বপুঃ কৃত্ৰিমং বদনে তথা । আবির্তী পঞ্চৰ কীৰ্ত্ততে,বুধৈঃ ॥ ०व्ञकांद्र६ ७थांर्णनांभांन१ नकांब्रभनण९ बेिशुः । জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাঙ্কেন নাদোংভিধীয়তে ॥” ( সঙ্গীতদ" ) ५३ नांक ८षांग्लिश्ट्वैमा, ‘हेशव्र दियग्न ऋ*छ्षांश्रमैनिकांग्न ৪র্থ অধ্যায়ে বিষ্কৃতরূপে লিখিত আছে। এই না ভাঢ় করির যোগী স্থখলাভ কয়িত্ব থাকে। যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরতিবোধে

  1. অণুঞ্জ, জাহার এই মারোপাসনা কমিৰে, গোরক্ষনাৎ এইরূপ १ ३:रक्नं निद्रांद्रश्न । ; , , , , - ' ' '. , , * :" “অশক্যতৰোধানাং মূলনামপি সংমণ্ডল , ফ্রাঙ্ক গোরক্ষনাখেন নামোপাসনক্ষাতে : . . - o { হঠযোগদী” ৪৬৫ ) ঐক্ষাদিনাথ সপাদকোটি লুপ্লকার মিৰ্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই নাদোপাসনা একটা প্রধানতম।

ধহার নাগোপাসনা করিবেন, তাছার প্রথমে যুক্তালনে স্থিত হইয়া শান্তৰীযুত্র অবলম্বন কহিবেন এবং এই সময় ५lरुक्लेिख इहैद्र अखाइ मांन मभिर्ण कार्भ रुनिष्दनो ५३ गभग्न শ্রবণপুট, নয়নযুগল, মাণ ও মুখের নিরোধ করিবৃেন, প্রথभङ* ८षांtर्णब्र फ्रांब्रिध्नौ भवृष्ट्, शर्थी भांद्रञ्च, घल्ले, श्रृंग्निष्ठद्र ७ নিম্পত্তি। ইহার প্রথমাবস্থায় দেহে কোনরূপ, আত না হইলেও বিচিত্র ধ্বনি শ্রত হয়, ইহাতে আনন্ম অনুভূত হয়। ' যখন নাদ প্রথম অভ্যায় করা হয়, তখন নানাবিধ মহান নাদ সকল শ্রত হয়, ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে স্বপ্নতম হয় । প্রথমে সমুত্র থর্জন বা মেঘ ধ্বনি, ভেরী, বর্ষর প্রভৃতির শব্দের স্থায়, মধ্যসময়ে মৰ্দ্দল, শঙ্খ, ঘণ্টা বা কাহলজ ধ্বনিবৎ শব্দ, শেষ সময়ে কিঙ্কিণী, বংশ, বীণ ও ভ্রমরধ্বনিবৎ নাদ শ্রত হয়। এই প্রকার নানাবিধু ধ্বনির মধ্যে যাহাতে চিত্তবিশেষ আকৰ্ষিত হয়, a সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্বস্থির করবে। চিত্ত নাদাসক্ত হইলে আর বিদ্যুমদে বিমোহিত হয় না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই চিত্ত স্থির হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইয়া নাদের অনুসন্ধান করতে থাকে। नांदग চিত্ত প্রবর্ধিত হয় এবং পরে নামেই লীন হয়। , \ ধ্বনির অন্তর্গত জ্ঞেয়, এবং জেয়ের অন্তর্গত মন, ক্রমে যখন বিষ্ণুর পরমপদে লীন হয়, তখন সেই নিশাই পরব্রহ্ম। এইরূপ অবস্থা হইলে, এই যোগের চরমাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সৰ্ব্বদা এইরূপ নাহিলন্ধানে পাপসমূহ ক্ষীণ হয়, চিত্ত ও . প্রাণ নিরঞ্জনে লীন হয় । তখন শখ ওঁ দুভি প্রভৃতির কিছুই শৰ শোনা যায় না। চিন্ত সকল ব্রিরিত হয়, সকল অবস্থার * তিরোধান হয়, দেহকাষ্ঠের স্থায়, যোগী তবঞ্চ অবস্থান কুরিতে থাকে, এইরূপ অবস্থা ইলে মুক্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে। .( হঠযোগপ্র” ৪ অ” ) ৯ জনামখ্যাত মুনিবিশেষ, ইনি ঈশ্বর মুনির পুত্র । " हैनि छांग्रॐद्ध ও বােগরহষ্ঠ নামে দুই খছি এ প্রণয়ন করেন। नॉक्रिभूठा रेशद्र अग्रशन। . ". . . . ৫ স্তোত। ( নিঘণ্ট) ও শাভিব্যঞ্জরু কৰ্ণশঙ্কুলীসংযোগবিভাগ। নাছিপর" (জৈমিনি ১১১৭১