পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/২১৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


. . . গতায়ুস্

ঙ্গাবালিয়পি জানীতে লোকস্তান্ত গতাগতিম্।”

( ब्रॉमॉ* २ । > ? • श्र:) গতাগতিক (ত্রি) গভাগতেন নিবৃত্তং গভাগত ঠন্‌ গমনা शंभएन शांहीं निच्छामिछ झहेब्रां८ह । গতান্ধু (গতা শঙ্কজ যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে। গতাধান (ত্রি) গত অধ্বা যেন বহুব্রী। ১ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞাততত্ত্ব। “সাম্রাজ্ঞানে চ যোগেচ মহীপালবিভেী তথা। ত্ৰিবিধে মোক্ষধৰ্ম্মেহুম্মিন গতাধা ছিন্নসংশয়ঃ।” ( ऊांब्रउ s२॥२ अ: ) গতাধর। ( স্ত্রী ) গতাধান্ডাপ । (ডাবুন্তাভ্যামমতরস্তাং । প। ৪ । ১ । ১৩) চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্ত তিথি । “সংমিশ্র যা চতুর্দশ অমাবাস্ত। তবেৎ কচিৎ। খৰ্ব্বিকাং তাং বিহুঃ কেচিৎ গতাধামিতি চাপরে।”(কাত্যায়ন) গতানুগত (ত্রি) গভস্ত অমুগত ওতৎ। ১ ধিনি অগ্রগামী কোন ব্যক্তির অমুগমন করে । (ক্লী ) গতস্ত অমুগভং অনুগমনং ৬তৎ । ২ গমনের অমুগমন । গতানুগতিক (ত্রি ) গতানুগতিং অস্ত্যস্ত গতানুগত ঠন্‌। গমনামুগ্ধমন বিশিষ্ট । “একস্ত কৰ্ম্ম সংবীক্ষ্য করোত্যন্যোহপি গৰ্হিতং। গতানুগতিকে লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র) গতান্ত (ত্রি) গতঃ উপস্থিত; অন্তঃ অন্তকালোযন্ত বহুব্রী। ১ যাহার অন্তকাল উপস্থিত, মুমূর্ষ। “মম বৃদ্ধস্ত কৈকেয়ি! গতান্তস্ত তপস্বিনঃ ” (রামা ৩১২৩-) গতঃ প্রাপ্তঃ অস্তে যেন বহুত্ৰী। ২ষে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গতায়াত (ক্লী ) গতঞ্চ আয়াতঞ্চ তয়োঃ সমাহার, সমাহার ब्रन्छ” । भंप्रमोर्भभन । গতায় (ৰি) গতং গতপ্ৰায়ং আয়ুজীবনকালোযস্ত বহুত্ৰী । ৰান্থার আয়ু শেব, চরমকাল প্রায় উপস্থিত । বৈদ্য রোগীকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবার পূৰ্ব্বে রোগীর আয়ুর বিষয়ে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া cएषिcदन ।। ७हे विषब्रध्नौ दमाभारञ्चद्र शरशा दफ़्हे कऍन । মহাত্মা স্থঙ্কত আয়ু প্রায় শেব হইলে রোগীর যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাছার কতকগুলি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা— नाश्वत्र वृङ्गाकान निकछेदउँौं श्रेष्ण भद्रीब्र ७ वडाश्वब्र পরিবর্তন হয়, এই দুইটাই প্রধান লক্ষণ। যে ব্যক্তি বাস্তबिरु ८कांन नक ना इहेtण७ नांना थकांद्र नक उनिष्ठ गाङ्ग, गडूण शूद्र या cयएषग्न नक तनिद्रां अमा थकांब्र मरन कtद्र, अथवृ! cगहे नंग तनिरङहे शीघ्र न, cव वाद्धि निविफ़ श्रब्रप्शाद्र cषांब्रछद्र श्रवृएक अगिा नन्न ७ अष्मद्र जनब्रवरू [ દિ ] গতায়ূন্ত্ৰ बना जरूग्न भक वणिग्नां श्रब्रूयांन करब्र, cष दाडि वडू ৰান্ধযের কথা শুনিতে ভালৰাসে না, শুনিলেও আপনায় অনিষ্টকর ভাৰিয়া কুপিত হয় এবং শত্রুর কথা বা উপদেশ बांशद्र श्रठिणग्न क्षैठिकङ्ग, ठांशग्न श्रांडूः cनंद इहेब्रांtझ् বলিয়া স্থির করিবে। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল ও শীতলকে ' উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, শীতে শরীর রোমাঞ্চ হুইলেও যাহার গাত্রদাহের শাস্তি হয় না, শরীর অতিশয় উষ্ণ হইলেও যে ব্যক্তি শীতে কম্পিত হয়, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যাহার বেদন অমুম্ভব হয় না, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণাস্তুর বা রেখার ন্যায় চিহ্ন জন্মে, চন্দন মাখাইলে ৰাছার শরীরে নীলমক্ষিক আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে মুরভি গন্ধ নিঃস্থত হয়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবৰ্ত্তী জানিবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য রস বিবেচনা করে, এবং সকল রসই যাহার দোষবৃদ্ধিকর অথবা মিথ্য আহারে যাহার দোষ বৃদ্ধি বা অগ্নিমালা হয়, বুে ব্যক্তি কোন রস বা স্বগন্ধ কি দুৰ্গন্ধ জানিতে পারে না, অথবা যাহার ঘ্রাণশক্তি একেवांtद्रहे बिनछे श्ब्रांtझ्, कैौठ, डेक भक्लङि कांश अवश्व বা দিক্ বিষয়ে যাহার বিপরীত জ্ঞান, ষে ব্যক্তি দিনের বেলায় আকাশমণ্ডলে প্রজলিত নক্ষত্র, বা চঞ্জকিরণ ও রাজি কালে জলন্ত স্বৰ্য্য দেখিতে পায়, মেঘশূন্য আকাশে ইন্দ্ৰধনু বা বিদ্যুৎ এবং নিৰ্ম্মল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বাস্থার দৃষ্টিগোচর হয়, যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডল অট্টালিকা বা বিমান যানে পরিপূর্ণ এবং ভূমণ্ডল ধূম নীহার বা বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ করে, যাহার নিকটে সমস্ত লোক প্রজ্বলিত বা জল-প্লাবিত বলিয়া বোধ হয়, যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, আকাশ, গঙ্গা এবং উঞ্চজলে, জ্যোৎ স্নায় বা অাদর্শে আপনার ছায়া দেখিতে পায় না । অথবা · অঙ্গহীন, বিকৃত বা কুকুর, কাক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষল বা পিশাচের ছায়ার ন্যায় দেখিতে পায় এষং যে ব্যক্তি নিৰূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ অবলোকন করে, সে बाडि श्रु नद्रौदब्र थाकिरणe नैौफ़िठ श्ञ ७द१ नीड़िङ থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। (মুশ্রত স্বত্র ৩• অঃ) গুণব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন कtब्र, डांशंद्र शृङ्गा श्रांगद्र । इ#ां९ यांशग्न णज्ञ ७ शैौ विनडे झग्न, अर्थदl cठछ, यण, इङि द यं की शांशंद्र शर्टां९ अtवा, ठांशांब्र निन्छब्रहे प्रमांगन्न कांण खे°श्ठि ॥ यांशग्न मैौt5ञ्च ७ई श्रृंङिङ ७ छैशृब्रिडांtअंग्न सई छै६क्रितं जर्थव इहेणै। w#हे छायक्रणब्र बांत्र নীলবর্ণ হয় তা আয় শেষ