পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/২৫০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


অন্নপাৱৎ [ ২২৬ ] তানভিশপ্ত अनश्ञ श्रगका এক অর্থের বিভিন্ন শব্দ থাকিলে অলঙ্কারের কোন ক্ষতি হয় না। যেমৰ্ম পদ কমলের মত ; চন্দ্র সুধাংশুর মত ইত্যাদি। কিন্তু এক প্রকার শব থাকিলে লাটামুপ্রাস হয়, তাহাই শুনিতে বেশ थिल्ले श्हेग्रो शाहरु। অনন্বয়ে চ শন্ধৈকামেীচিত্যাদামুষঙ্গিকং। অক্সিংস্কুলাটায়ুপ্রাসে সাক্ষাদেব প্রযোজকং ॥ উচিত বলিয়া অনস্বয় অলঙ্কারেও এক শৰ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়, ফলতঃ তাছা আনুষঙ্গিক (অপ্রধান )। কিন্তু এই লাটামুপ্রাসে এক শক সাক্ষাৎ প্রযোজক অর্থাৎ লাটামুপ্রাসে এক শব্দ না থাকিলেই নয় । অনপ (ত্রি)ম সস্তি আধিক্যেন আপোযত্র। অজন্ত বহুব্রী। যেখানে অল্প জল থাকে। পহুলাদি। অনপকৰ্ম্মন (রী) ন অপকৰ্ম্ম অপাকরণ ( নিরাকরণং ) অভাবার্থে নঞ তৎ। অপাত্রে সৎপাত্র বুদ্ধিতে দ্রব্যদান করিয়া, কিম্বা ক্রোধাদিদ্বারা নিজ বস্তু দান করিয়া পুনর্যার সেই বস্তুর গ্রহণ। ঋণের অপকৰ্ম্ম ঋণের অপরি. শোধ। অনিরাকরণ। অপ্রত্যাখ্যানকরণ। অনিন্দিত কৰ্ম্ম। অনপক্রিয়া (স্ত্রী)। অনিরাকরণ। ত্যাগ ন। করা। ঋণ পরিশোধ না করা। অনপচুত (ত্রি) ন অপচু্য-ভাবে ক্ৰ। নাস্তি অপচু্যতং বিনাশোষন্ত । নঞ বহুব্রী। বিনাশ বস্থিত । জনপত্য (ত্রি) নাস্তি অপত্যং সন্তানং যন্ত। বহুত্রী। অপত্যরহিত। সন্তানরহিত । আগ পুৰ্ব্বাৎ তনোতে: (অপ-তন্ন-বক্ ), নঞ পূৰ্ব্বাং পতন্তের্ব (পত্যক্ পতাস্ততে নঞ তৎ ) ইতি যকৃ প্রত্যয়াতে নিপাতাতে। • । অ্যাদয়শ্চ। উ৭৪ । ১১১। অনেন জাতেন সতী পিতরে নরকে ন পতত্ত্বীতি অপত্যম। অপত্যানাং পুত্রাণামূ अश्ङिामि । (भाशद) । चश्रजाहिड । পতনকারণ | জনপত্রপ (ত্রি) নাস্তি অপত্রণ অন্তহেতুক লজ্জা যন্ত। दश्वौं । अझाश्ङ्गक शञ्चाझैन। অনপভ্রংশ (পুং }ল অপভ্রংশঃ। মএ তৎ। অপভ্রংশ ভিন্ন । গরণরস্থিত। বাছা গলিয় পড়ে না। ব্যাকরণ নিম্পাদ্য অনপকৰ্ম্মন (কী)ৰ জপা অপকরণ (নিরাকরণ)। নঞ তৎ। অনিয়াকরণ। ঋণাদির পরিশোধ না করা। अन°श्चिम् (जि)म चऐअडि अगशझडि कम ३५ ििन। ৰজস্তং...নিশ্চল। স্থির। জৰিয়াক । জলপাখি (জি) জগাৱৰ্ত্তৰংগপাৰ্বং জগজীবৃঙ্গৰে কিপ নাস্তি অপাবৃৎ পুনরাবৃত্তিৰ্যস্ত। मॐ बश्डौ । शूनরাত্তিশূন্ত। যে পুনৰ্ব্বার আসে না । অনপিহিত (ত্রি) ম অপিন্থিতং আবরণং অপিধা ভাবে জ। তান্তি যন্ত। আবরণযুক্ত। অনপেক্ষ (ত্রি) ন অপেক্ষতে অনুরুপদ্ধি আচু নঞ তৎ। অপেক্ষাগৃন্ত। অনুরোধ রহিত । অনপেত (f): অপেতং বহির্গতম্ অপগতং বা । নঞ - তৎ। অবহির্গত। অপেত ভিন্ন । অনুগত। অনও (ত্রি । ন আপ্তম। বেদে পৃং হ্রস্ব । অপ্রাপ্ত। অনপুস্ (ত্রি) নাস্তি অল্পস্ রূপং যন্ত। নঞ বহুব্রী। রূপইনি। কৰ্ম্মহীন। •। আপঃ কৰ্ম্মাধান । উ4 ৪। ২•৭। কৰ্ম্মাখ্যায়ায়াং হস্বে ফুট চ বা । কৰ্ম্মাখ্যা বৃথাইলে আপ ধাতু হ্রস্ব হয় ও অনুন প্রত্যয় বিহিত হইয়। থাকে এবং বিকল্পে মুট্‌ হয় । আপ্লোতীতি অল্পঃ– কৰ্ম্ম, অপত্য, রূপ, আশ্রয়। জম্ভয় ত৷ অনপুসঃ(ঋগ্বেদ)। অনল্পসঃ অরূপ । (দুর্গাচাৰ্য্য)। অনফা (পুং ) বোগ বিশেষ । अनउिञ्ज (जि) न अउिछानाडि অভি-জ্ঞা-ক । অজ্ঞ। জ্ঞানশূন্ত। মূখ। অনভিধেয় (ত্রি) ন অভিধেয়ম্। অবাচ্য। अन्डिउद (यू.) न अडिउर अडाबाr४ নঞ তৎ। অভিভবের অভাব। পরাজয়ের অভাব । অনভিভবনীয় ( ত্রি ন অভিভবনীয়ং। নঞ তৎ। অপ রাজেয় । যাহাকে পরাজয় করা যায় না। অনভিভূত (ত্রি) ন অভিভূতং। নঞ তৎ। অপরাভূত। যে পরাজিত নহে। অনভিমত (ত্রি) ন অভিমতং। অসম্মত। বিরত | অনভিজাতবর্ণ (ত্রি) ন অভি-ন্নৈ-তন ন অভিয়াত ক্ষীণঃ বর্ণে যন্ত । নঞ বহুত্ৰী। দীপ্যমান। প্রকাশমান । অনভিলাষ (পুং ) ন অভিলাষ অভাষে ཡ་ཨམ་:ཅ༢ ། अउिणांटरुग्न अङारु । दांशद्ध अङाद । (ত্রি ) নাস্তি অভিলাষো যন্ত। নঞৰছী। অভিলাষণুষ্ঠ। অনভিব্যক্ত (ত্রি) ম অভিব্যক্তং প্রকাশিতং। নঞ্জৎ । অপরিস্ফুট। অব্যক্ত। অভিশপ্ত (ত্রি) ন অভিশন্স-ক্ত। মৰুভং ভঙ্গে ন্দিত । অপরিবারগুপ্ত। প্রশস্ত। মিরক্তে অনভিশপ্ত শষের দশটা পৰ্যার বিৰিত হইয়াছে—১ অজেযা। २ श्रtनमा । ७ अश्नना ।। ४ अमयमा । • জলভিশপ্তা: | ও উর্ধ্য। স্বীৰ। ৮পাঙ্ক। *বাস। ১৪খুন। * .