পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/৫৬০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


জয়রিজ

  • orr-To

অর্থাৎ মুস্থির নহে। এখানে ইহা সবিতার বিশেষণ । আ নে भशैमब्रभठि९ । ९ । 8७ । ७ ॥-खाहरु), श्री সমস্তাৎ স্নমমাণাং সৰ্ব্বত্র গন্ত্ৰীং বা । সৰ্ব্বত্র রমমাণা, অথবা সৰ্ব্বত্র গামিনী ৷ গ্লা দেবতা । প্র বে। মহীমরমতিং । ৭ । ৩৬। ৮।--ভায্যে, উপब्रउिब्रश्ठिाम्। ७*ब्रलिथूछ। श्द्रि नरश् । हेश अशैब्र নাম। ৭। ৪২ ৷ ৩। ঋকেও। অরমতি শব্দে ভূমি অর্থ अिश्५ रुज्ञ श्हेग्रोएश्। १ । ४ । ७ । शुक, गाग्रन हेशद्ध দীপ্তি’ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অধ স্মা নো আরমতিং । ৫ । ৫৪ ৬ –ভাষ্যে, আরমমাণং ধনাদিকং। ভোগ করিবার ধনাদি । প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্ট জুযেত স্তাদন্মে অরমতির্বস্বযুঃ । ৭। ৩৪। ২১ —ভায্যে, পৰ্য্যাপ্তবুদ্ধিঃ, সৰ্ব্ববিষয়ব্যাপিবুদ্ধির্ব । যাহার পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। উক্ত খকে ইহা স্বঃার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আরমতিরনকরণে বিশ্বে দেবস্ত মনসা । ৮। ৩৪ ৷ ২১ —ভাষ্যে, অলমতিঃ পৰ্য্যাপ্তস্তুতিঃ । এখানে “আরমতি’ শবো লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হইরাছে। ইহার অর্থ, যাহার পর্য্যাপ্তস্তুতি করা হয়। পূৰ্ব্ব ঋকের পুষ৷ শব্দের বিশেষণ স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রূপ অন্তান্ত আরও অনেক ঋকে ‘আরমতি’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । অরর ( ক্লী) খচ্ছতি প্রাপ্নোতি দ্বারম্। খ গতৌ-অর। কপাট । ঋষি বিশেষ । বংশ কোষ । করার কোষ। আচ্ছাদন । * । অৰ্ত্তি কমি ভ্ৰমি বসি দেবি বাসিভাণ্টিং। উণ ৩ । ১৩২ ৷ এই সকল ধাতুর উত্তর অর প্রত্যর বিহিত হয় এবং তাহারা অস্তোদাত্ত হইয়। থাকে। ( অররং কপাটম্। উজ্জ্বলদত্ত)। अद्भन्नि (क्लौ) ब्र मांtन-दि । *। श्रांतू १भ श्न छन কিকিনে লিট, চ। পা ৩। ২। ১৭১। আকারান্ত ধাতু, ঋদন্ত ধাতু, গম, হন, জন এই সকল ধাতুর উত্তর বেদবিষয়ে তাচ্ছিল্যাদি অর্থে কি এবং কিন্তু প্রত্যয় হয় এবং তাহার পরে লিটের স্তায় কাৰ্য্য হইয়া থাকে। ররিদাতা, কুরির্য্যন্ত নবিদ্যতে তদররি। মঞ-বহুব্রী। थछ कईक शाश श्रज्ञख् । श्ध । (मिक्रख्) । श्-दिॉ. बश् चनम् । अङ्ग: १भनश्च स्रग्निः वांक्षकः । কপাট । অররিদ (ক্ল) অররি অনৈঃ অদত্তং সুখমিতি শেষঃ भमांछि शी-क । अकाँग्न ॐ तस्रम: । (cशदब्राऊ ) । छन । [૯૭૭] অরবিন্দনীতি উদকেন যদীয়তে মুখাদিকং অক্ষাস্তৈঃ পৃথিব্য)দিভিঃ দাতুমশক্যাৎ অদত্তমিত্যুচ্যতে। (নিঘন্ট)। অররিবস্ (ক্লী) রা দানে-কমু ররিবাৰু। নঞ তৎ। যে দান করে নাই। ১—অররিবান, অররিবাংসে, অররিংসঃ । ২—অররিবাংলম্, অররিবাংসে, অররুষঃ।

  • । বস্বেকাজা ঘসাম্। পা ৭। ২ । ৬৭। অভ্যস্ত হইলেও যে ধাতু একাচ থাকে, তাহ ও আকারাস্ত ধাতু এবং ঘস্ ধাতু ইহাদের কমু স্থানে ইট হয়। * । বসোঃ সম্প্রসারণম্। পা ৬।৪। ১৩১। বস্থ প্রত্যয়াস্ত ভ সংজ্ঞার সম্প্রসারণ হয়। সম্প্রসারণ হইলে আর ইট হয় না। অররু (পুং ) খুচ্ছতি প্রাপ্নোতি অরিভাবম্ ঋ গতে ( অর্তেরঙ্ক। উশ, । ৪ । ৭৯) ইত্যরুঃ । শক্র । আয়ুধ। অরকৃঃ। অরন্ধ। অররবঃ । (ত্রি) গমনস্বভাব। উণাদির ব্যাখ্যায় ভট্রোজিদীক্ষিত কেবল শক্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উজ্জলদত্ত শক্র অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি কেবল আয়ুধ অর্থ লিখিয়াছেন। অররুস্ (পুং ) ঋ-বাহু০-অরুস্। যে শত্রু উপদ্রব করিতে

আসিয়াছে। অররে (অব্য) অরং শীঘ্ৰং রাতি রা-ডে। শীঘ্র প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য অতি ব্যগ্র সম্বোধন । এই সম্বোধন বাক্য মান্ত ব্যক্তির পক্ষে নহে, কিন্তু স্নেহের পাত্রের প্রতি ব৷ নীচ ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অরলু (পুং) অরং লায়তে গৃহতে অর-লা-কু। শোনা গাছ । স্বার্থে কন্‌। শোনাগাছ। হোনাক বৃক্ষ। অরব (পুং ) রু-অপ, রবঃ। নঞ তৎ। রবের অভাব। নিষেধের নিমিত্ত বাক্যের অভাব (ত্রি ) । নঞ-বহুত্রী। রবশুন্ত। অরবিন্দ (ক্লী) অরা; চক্রস্ত নাভিনেম্যোরত্তরালস্তকাষ্ঠানি তাদৃশানি দলানি বিন্দন্তে অয়-বিদৃ-শ। পয় গবাদিষু বিন্ধেঃ সংজ্ঞায়াম্। (বাৰ্ত্তিক পা ৩। ১। ১৩৮ স্থত্রে)। সংজ্ঞা বুঝাইলে গবাদি শব্দের পর বিম্ব ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। * । শে মুচাদীনাম্। পা ৭। ১ । ৫৯। শ প্রত্যর পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর স্থানে মুম্ আগম হয়। নীলোৎপল। রক্তকমল । সারসপক্ষী। তাম্র। অরবিন্দনাভ (পুং ) অরবিন্দং নাভে যন্ত। বহুত্ৰী অচ্যু স০। পদ্মনাভ। বিষ্ণু । অরবিন্দনাভি (পুং ) অরবিন্দং নাভে যস্ত। বহুস্ত্রী। সমাসান্ত বিধেয়নিত্যত্বায় অচ লণ। বিষ্ণু । ( প্রজা ইবদাদরধিন্দনান্ডেঃ । মাঘ । ৩। ৬৫৭ অরবিন্দনাতি বিষ্ণুর