পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/৬০৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


অলম্বুষা स्थ_="-"क्रस्थ___7 === بیایی - [ ৫৭৯ ] 树 করণে কিন্তু। যদ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়। কাব্যের प्लेत्रमालि अलङ्कोच्न । অলঙ্কিয়া (স্ত্রী) অলঙ্কুক (কৃঞঃ শচ। পা ৩। ৩। ১••) हेलि * । छूबिउकब्र१ । छूषा ।. অলঙ্গামিন (স্ত্রী) অলং পর্য্যাপ্তং গচ্ছতি অলম-গম্ণিনি। যে প্রচুর গমন করে। যে সৰ্ব্বদ গমন করে। যে শত্রুর প্রতি গমনশীল । অলঞ্জনীয় (ত্রি) ন লঙ্ঘিতুং শক্যং লঙ্গ-অনীয়র। যাহা অতিক্রম করা যায় না । অলঙ্ঘ্য (ত্রি) ন লঙ্ঘ্যং লঙ্ঘ-ণ্যৎ । যাহা লঙ্ঘন করা যায় না । অলজী ( স্ত্রী) অলা পৰ্য্যাপ্ত সতী জারতে জন্‌ড গৌর উীয। সন্ধিস্থানের রোগ বিশেষ। অলঞ্জর (পুং ) অলং পর্য্যাপ্তং ভূণাতি ভূ-অচ । জাল । মাটর বৃহৎ জলপাত্র । অলিঞ্জর এবং অলঙ্কুর এ প্রকার রূপেরও প্রয়োগ আছে । - অলঞ্জীবিক (ত্রি ) অলং পৰ্য্যাপ্তং জীবিকায়ৈ। জীবিকা নিৰ্ব্বাহের বথেষ্ট ধনাদি । - অলখুষ (ত্রি) অলং পর্যাপ্তং জ্বষ্যতে অলম্স্কুইব" কৰ্ম্মণি ক। ভক্ষণ করিবার পর্যাপ্ত মাংসাদি। অলতি (পুং ) অল-বা অতিচ, । (বাছলকাদলেরপি। অলতিগাঁতমাতৃকা, ইতি উজ্জলদত্ত, উ৭, ৪।৬. সুত্রে)। গীতবিশেষ । স্বর সাধিবার নিমিত্ত সারিগামাদি স্বর বিশেষ । অলম্ভরাম (অব্য) অলম-তরপ, আমু। অত্যর্থে। অলন্ধন (ত্রি) অলং প্রভূতং ধনমস্ত্যন্ত অৰ্শ আদিত্বাং অচ সমৃদ্ধিশালী। যাহার প্রচুর ধন আছে। च्जकूभ (१९) अयम् পৰ্য্যাপ্তঃ ধূমঃ। ধুমসমূহ। অলম্ (অব্য) অল-বা, আমু। ভূষণ। পৰ্য্যাপ্তি। বারণ। নিরর্থক। শক্তি। অত্যৰ্থ। সম্পূর্ণ। প্রচুর। নিষেধ। সমর্থ | चलम्श्र७ि (श्रूs ) चणः शरच्च निहलिः १७: । षट्च ८ष পশু প্রশস্ত নহে । অলপুরুষীণ (পুং) অলং সমর্থঃ পুরুষার অলপুরুষ-স্বার্থে ৰ অলঙ্কক্ষীণ শব্দে স্বত্র দেখ ] প্রতিমল্লাদিপুরুষ। যে অন্তের সঙ্গে মল্লযুদ্ধাদি করিতে পারে। , অলমুদ্ধি (স্ত্রী) অলং ব্যর্থ পৰ্য্যাপ্ত বা झिः । निहि বুদ্ধি। পৰ্যাপ্ত বুদ্ধি । - জলস্থুষ (পুং) অলং পুঙ্কাতি অলঙ্কগুবক পৃ• পক্ষারস্ত, বকার । বৰ্মন। প্ৰহস্ত। রাবণের মন্ত্রি বিশেষ। ঘটোৎ কচও অলঘুষ নামে এক রাক্ষসকে বিনষ্ট করে । অলম্বুষা ( স্ত্রী ) লজ্জাবতী লতা। অঙ্গরোবিশেষ। গণ্ডী । (অন্তে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ জলরেখার গওঁীয় )। রামারণে লিখিত আছে, রাম স্বর্ণমৃগ মারিতে যাইবার সময়ে সীতার চারি দিকে জলেয় গওঁী দিরা গেলেন, রাবণ ছল ক্রমে সীতাকে তাছার মধ্য হইতে বাহির করিয়া হরণ করেন । অলম্বুসা (পুং ) দেশবিশেষ। অলস্তৃষ্ণু (ত্রি) অলম ভূ-গষ্ণু। সমর্থ। অলৰ্ক (পুং ) অলম্ অর্ক্যতে অৰ্চ্যতে বা, অর্ক-অচ, অৰ্চঘঞ বা শকদ্ধাদিত্বাং টেলোপঃ । ক্ষিপ্ত কুকুর। শাদা আকনা বৃক্ষ। কৃমিবিশেষ। মহাভারতের শাস্তিপর্কে : ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সত্যযুগে ঐ কীট দংশ নামে এক অসুর ছিল। পরে সেই অসুর বলপূৰ্ব্বক তৃগুর - ভাৰ্য্যাকে অপহরণ করে। তজ্জন্ত ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়। এই শাপ দেন যে,—‘রে দুৰ্ম্মতি! তুই যে পাপ করিলি, केशरङ छूहे मूबcझग्रण्डांशैौ कौछे इहेब फूठरण छद्मशश्4 করিবি। পরে আমার বংশে রাম নামে এক পুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাছার শুতদৰ্শনে তুই মুক্ত হুইবি । দ্বাপর যুগে কৰ্ণ কপট ব্রাহ্মণ বেশে পরশুরামের কাছে ব্ৰহ্মাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে গিরছিলেন। এক দিন পরশুরাম, কর্ণের কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছেন, ইত্যবসরে একটা কীট আসিয়া রক্তপান করিবার নিমিত্ত কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। ঐ স্কৃমির আটট পা, তীয় দত্ত, সুচির তুল্য লোম এবং দেখিতে ঠিক শূকরের মত। পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে কর্ণ সুস্থির হইয়া থাকিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রক্তধারা বাহির হইয়া পয়গুরামের অঙ্গ aাবিত করিল । তিনি চাহিয়া দেখেন নিকটে একটা अनtभाछ कीछे ब्रश्ब्रिांरश् । ब्रांप्यब्र हिमांब cगई की, শাপমুক্ত হইল । - অলপস্ (ক্লী) ন লপ্যতে ময়ৈতৎ कुडबिछि म कथाप्छ লপ-(সৰ্ব্বধাতুভ্যোংমুন। ऐ५ 8 ।। १४४) । ऐक7মুম্ব ততো নঞ তৎ। অর্থবান রূপঃ পাপস্ রত লক্ষায়: আপাপ | পাপ ভিন্ন । পুণ্য । ५ জলবাল (রা) লৰং জলকণা ন জালাষ্টি গুয়াতি বহিভূমিৰশ্বাং লবঙ্গালক ততো মঞ্জস্তং। ক্ষে জন্ম গেৰীৰ গোলাৰায় ক্ষুত্র ধাৰ বিশেষ পাইল।