পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৫০৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


[ ৫৪২ } ছলোঙাৰ LSCLLLCSYLLLCLLSCCCLLCS CMaS ৪৪ উপচিত্র, ৪৫ পদারুলক, ৪৬ শিখ, ৪৭ খজা, ৪৮ জনঙ্গ#ौफ़ा, 8० क्रफ़ेिब्रा ।। ७ङन्दाउँौठ *शछेिक, भाथी थड़ङि আর কতকগুলি ছদ আছে। তাছার বিশেষ বিবরণ জানিতে श्न भित्रणझड़ श्रमांजर ७ इटमभिश्चत्रैौ यहङि जडेवा । [ aइरल इदमलग्न नांभभांब लिथेिङ रुझेण ठांशांग्न लभ# ७ উদাহরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। ] সংস্কৃত ভাষায় ভার পরবর্তী ভাষায়ও ছন্দোনিয়ম আছে । বাঙ্গালী ভাষার পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, এই खांदा ऋडेिद्र अप्नकनिम *tद्र यश्वन हेशद्र अत्र भूर्भ श्रेद्रा আসিতে লাগিল এবং এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই সময়ে ইহাতে ছক্ষোনিয়মের আবিষ্কার হয় । এই ভাষায় সৰ্ব্ব প্রথমে পয়ার ছক্ষের আবিষ্কার হইब्रांtछ् । पञांक्षिभ दजठञ्चिांद्र &श् *ग्नां८ब्र निश्ङि, नेिन नेिन উন্নতি হইয়া পয়ার ভিন্ন অপরাপর অনেক ছপা ইহাতে সন্নিदिष्टे रुझेब्रां८छ् । दांत्रांशांद्र छ्न निद्रम जश्कूङ झमा निब्रभ হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থলবিশেষে স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণও একটী অক্ষর বলিয়া ধরা হয় । ১ পয়ার, ২ ত্রিপদী, ৩ লঘু ত্রিপদী, ৪ ভূজঙ্গ প্রয়াত, ও তৃপক, ও অমিতাক্ষর প্রভৃতি ছন্দ বাঙ্গালার ব্যবহৃত হইয়াছে । [ অপর বিবরণ বাঙ্গালী ভাষা শস্কে দ্রষ্টব্য । ] ছন্দস্কৃত (ত্রি) গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত। “ৰথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্তুতং পঠেৎ । ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃতং চৈব দ্বিজে যুক্তো श्नांश्रीनि ।” (भन्न 8|५०० ) ‘झनाशनि भग्निबाॉनौछछि८थ ङां नि তৈ: কৃতং যুক্তং ব্রহ্ম ঋকৃপাম । অনেকার্থস্থাৎ করোতেরয়মর্থে ব্যাখ্যায়তে। যথা প্ৰগামরান কুরু ইতি সংহারে, পৃষ্ঠং কুরু ইত্যুন্মদনে। এৰমত্র যুজে রখে বৰ্ত্ততে ( মেধাতিথি ) হুলস্য (ত্রি) ছলসোভবঃ ছদস্যং (ছন্দসৌহদণে। পা ৪৩৭১) ১ ছন্দোযুক্ত ছন্দঃ হইতে উৎপন্ন । “ছন্দস্তাং বাচং বদন” ( ঋক্ ৯/১১৩৬) “ছন্দস্তাং সপ্তছন্দোভিঃ কৃতাং তেষু ভবাং’ (जाझ१) झ्माण हेलक्ष्ब्र निश्चिङः झ्लन्-श्९ “झनाश निर्मिप्ङ” “ছন্দস নিৰ্ম্মিতঃ ছন্দস্ত: । ইচ্ছা পৰ্য্যায়শইন্দঃ শ্যাঃ’ । ( বৃত্তি ) ( পা ৪।৪৯৩ ) ২ অভিলাষ স্বারা সম্পাদিত । ছন্দস্বও (ত্রি ) ছন্দসমতুপ মস্ত বৰঞ্চ । প্রশস্ত ছন্দোযুক্ত । “ছন্দস্বর্তী উৎস পেপিশানে" ( তৈক্তিরীয়স ৪৩১১i১ ) ছন্দঃস্তুং (ত্রি ) ছন্দস স্তেীতি ছন্দঃ-ভ-কিপূ। যিনি ছন্মঃ দ্বারা স্তব করেন । “ছন্দঃ স্বতঃ পতন্ত্রি রাজস্ত” । ( ভাগ“ ৫২• ৮ ) इञ्चङ् (बि) श्लन স্তোভতে স্বত্যতে বা ছন্দঃ-ভঙ্গ-কৰ্ত্তরি कईनि द! किम् । बिनि इमाः चांद्रा खठि क८ब्रन वा ऍांश८क श्वः श्वांद्रीं विद्धि हिङ्गां श्ाङ्ग ।। “झ:विखः कूंछिरः” ( क्षत्ि

  • |¢२५२ ) ‘इग:खझ? • झट्झाँडि: cरङ्गांठांद्रः ददां" ८ग ছনৰত ছন্দোভিঃৰত্যা (গায়ণ) ছন্দস পক্ষেণ ভভূতি चमांष्हांभब्रठि रईiयिजि c*वा कर्डग्नि किन् । (१९) २ रéीসারথি, অরুণ । পিতামহ ব্ৰহ্মা রবির ত্রিলোকদাহক তেজোরাশি দেখিয়া কস্তপস্থত জয়ণকে হুর্য্যের সারথিপদে নিযুক্ত করেন। মহাকার অরুণ সন্মুখে থাকার মার্জণ্ডের প্রচও কিরণয়াশি খৰ্ব্ব হইয়াছে। (ভারত আদি ২৪ অঃ) ছন্দু (ত্রি) যিনি কোন কার্ধে প্রবৃত্তি লওয়ান, উপচ্ছদায়িতা। “বৃষাচ্ছন্দুর্ভবতি হৰ্ষতির” (ঋৰু ১৫৫৪) 'হর্ষ্যতঃ গ্রেপাৰতোধিযক্ষতস্থলুরুপ চ্ছদায়িত ভবতি । ধিযক্ষাং পুরুষাণাং যাগে মতিমুংপাদয়তি।” ( সারণ ) ছন্দুকী, মুলতান প্রদেশস্থ একটা জেলা। বস্তার সময় সিদ্ধ, লাখামু ও আরুল নদী ইহার চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলে । ইহার ভূমি অতিশয় উৰ্ব্বর। । ছন্দোগ (পুং ) ছন্দো বেদবিশেষং সামেতার্থ গায়ত্তি ছন্দঃ গৈটক্ । ( গাপোষ্টক। পা ৩২৮) ১ সামগ, সামবেদজ্ঞ । “ঘরেন ভোজস্বেচ্ছ দ্ধে বহু চং বেদপারগং।

শাখাস্তগমথাধর্য, ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম।” (মহু ৩,১৪৫ ) ছন্দোগপরিশিষ্ট (ক্লী ) ছন্দোগেন সামগেন কাত্যায়নেন কৃতং পরিশিষ্ট্রং মধ্যলো” । কাত্যায়নকৃত সামবেদোক্ত কৰ্ম্মবোধক গোভিলসুত্রের পরিশিষ্ট । ছন্দোগমাহকি (পুং ) একজন বৈদিক আচাৰ্য্য । ছন্দোদেব (পুং ) মতঙ্গ নামক চণ্ডাল, ব্রাহ্মণীর গর্তে ও নাপিতের ঔরসে ইহার উৎপত্তি । এই মতঙ্গ জাতি সান্ধৰ্য্য হেতু ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়া তপস্ত করে। দেবরাজ ইন্দ্র তাহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে সে ব্রাহ্মণ্যলাভের বর প্রার্থনা করিল। দেবরাজ কহিলেন, অল্পবর প্রার্থনা কর । মতঙ্গ কছিল, ‘প্রভো ! নিতাস্তই যদি আমাকে ব্রাহ্মণ না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আমি যথেচ্ছাচারী কামরূপী বিহঙ্গ হই ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলের কাছে পূজা লাভ করিতে পারি। ইন্দ্ৰ কহিলেন, “তথাস্ত, অস্ত হইতে তুমি ছন্দোদেব নাম ধারণ করিলে। স্ত্রীলোকের তোমার পূজা করিবে ।” ५हे दग्न निंद्र हेख अखईिठ इई८णन । (छांब्रड ०७:२२ अ' ) ( क्रैौ ) ४ड६ । २ झरन्तद्र मांभ । वङ्क्षैौ । (जि) २ झाकांनांमक । ‘झा' अरें नाभबिनिडे । “श्नांनমানং সাম্রাজ্যং গছেতি” (বাজসনেয়সংহিতা ৪।২৪ ) ছন্দোভাষা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছনোর ভাষণ, ছন্সের কখন। ততো ভখে তদব্যাখ্যানে গন্ধে ছালোভাষঃ ছাপোতায্য