পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৪৬২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


하 [ 89° J গত্ববিধান 이, 히 बाश्चनदtर्भद्र श्रृंक्ष्मणं ७ छैदtर्शग्न *क्ष्मवर्ष। ७ई द4 अंकांद्र (পুং) স্বরূপে কীর প্রত্যয়ঃ , প স্বরূপবর্ণ, শকার । অৰ্দ্ধমাত্রা কাল স্বারা উচ্চারিত হয় । ইহার উচ্চারণস্থান মৃদ্ধ । ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রষন্ন, জিহামধ্য দ্বার মূৰ্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্নবিষয়ের প্রভেদ। বাহ প্রষত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্প প্রাণ। মাতৃকাস্কাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে স্বাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইছার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থূল হইতে উদিকে টানিয়া দিবে। পুনৰ্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া উৰ্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্বদা বিরাজিত আছেন । “কু গুলীত্বগত রেখা মধ্যতস্তত উৰ্দ্ধতঃ । বামদিধোগত সৈব পুনরূৰ্দ্ধং গত প্লিয়ে । ব্রহ্মেশ বিষ্ণুরূপ সা চতুৰ্ব্বগফলপ্রদ৷ ” ( বর্ণোদ্ধারত' ) , ইহার বাচক শব্দ-নিগুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষিবাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ । ( নানাতন্ত্র ) ইহার স্বরূপ-পরম্নকুণ্ডলী, গীতবিদ্বায়তাকার, পঞ্চ দেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও भश्ttभांश् *ॉन । ( कांभ८५छ्उ' ) हेहांब्र शांन कब्रिग्रां ७झे মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া ५itद । इंश्ॉग्न भाॉन-- “দ্বিভূজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীঃপ্রদারিনীম্। রাজীবলোচনাং নিত্যং ধৰ্ম্মকামর্থমোক্ষদাম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপীং তন্মগ্ৰং দশধা জপেৎ ” ( বর্ণোদ্ধারত" ) ইনি দ্বিভূজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচন, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সৰ্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান कब्लिग्नां ५ांग्लकन । মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয় । (ठूख्झ' प्ले”) ণ (পুং ) ৭ খন্ড পৃষো সাধু । ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। २ फूष१। ७ ४१दर्जिङ । 8 *ांनैौग्न निगघ्र ( cभनिनैौ )" e নির্ণয় । ৬ জ্ঞান ( একাক্ষরকো” ) “ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব শকার নির্ণয়। stश्वङ्१ १ु कृब्र १ श्रॆण क्रझ ॥” मूंष्ट्रविशांम (क्लौ) १ञ्चश विथांन६ ७७९ । शजविषग्नक विश्वांन, श्रंभिनिएउ हेक्षांग्न विषांन ७हे ७थकाङ्ग निथिज्र आएझ् । श, शु, द्र ७ ५ ७हे फ्रांब्रिदर्भग्न *ब्र मखा न थांकिtण भू%भा श्ब्र । शनि वब्रदर्ष, कदर्भ, प्रिवर्भ, ष, व, श्। ७ अश्স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দস্ত্য ন মূর্ধণ্য হয় । श्रेष्नग्न अस्त्रहिङ जस्त्रा न भूेशा श्ग्र नं। ७क्९ न छिन्त्र उदशैं যুক্ত (ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দস্ত্য ন মুৰ্দ্ধণ্য হয় না। যদি একপদে ঋ, ঋ, ষ থাকে, আর অন্তপদে দস্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্ধণ্য হয় না। { झलि श्रश्न श्राष्ट्रिङ झख्ा म विज्रखिइएन छो७ अर्थद! বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহ হইলে বিকল্পে মূৰ্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দস্ত্য ন j श्ध्न नीं । ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশদের ন বিকল্পে মূৰ্দ্ধণ্য হয় ; কিন্তু তিরিকা, ঈরিক, হরিদ্রা, তিমির, f>ーで ...ই কয় শব্দের পর বনশন্স হইলে মূৰ্দ্ধণ্য জয়ন্ধ હુ ? २ - ,যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয় ۱ آة به * ط ল। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথব। ، و خيه أ من {{ ত্রিম্বর না হস্থী":"ন। শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও থদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়। প্র, নির, অন্তর, অগ্রে এই কয়ুশদের পরস্থিত বনশকের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়। অন্ত পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্তী পান শন্ধের ন বিকল্পে মূৰ্দ্ধণ্য হয়। বয়স অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর্ শকের পরবর্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূৰ্দ্ধণ্য হয়। প্র, পূৰ্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী অহ্ন শব্দের ন निउा भूो श्य । श्रद्र, *ांद्र, ऊँखब्र, कांठा ७ नांब्रl *८कब्र श्रृंब्रदउँौं श्रग्रन শব্দের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয় । অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী নীশদের ন মূৰ্দ্ধণ্য হয়। भू*ॉद्र श्रृंद्रश्ऊि नt४ब्र न ७द१ ७, ज, धद्र ७ दांबैो শন্ধের পরস্থিত নসের ন মুৰ্দ্ধণ্য হয়।