পাতা:প্রবাসী (ঊনত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড).djvu/৩৪০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুস্তক-পরিচয় ८लाईठोब दFजाँदैञ-थ्रेटककांब्रबांथ बट्ञाiणriषाांच्च धनॆख । e०v शृं* ॥ *कां★तक-खङ्गवांन छदāांनॉषTांश्च s७ नज ॥ श्रीम २० ॥ भूखकक्लन्न क्विब्र अरू# कात्रनिक जवनंबुखाख । डेश्रब्रडौ८ङ cvxa Pickwick Papers, testa conf, so vstoff sy नूठब गइीब्र अषडन कबिब्राप्इ । श्राप्ड नाशे शेष्ठिहांन बांझे ठौर्षबांहांका बांडे, जां८झ ८कवण चांशांप्चयौ नर्दछेक वांछोजौब्र विजि नवाजब वद९°बन्शब जाणां८णब जडूठ बर्ननl । भांत्रष्वब चठिनांथांबन जौवनषांजांब्र ऋषा cव ८कौङ्कक विकिरठ जाप्ङ, अइकांब्र छांहांब्र गकांब गांश्ब्रां८इब, बदश निगूनहाउ ठांश शन कब्रिड्रां नंब्रिटदर्थब कब्रिव्रां८झ्न । झè बांशे ब्रहछ बांझे नअञ्च मांझे, डथांनि नबर्थ विवाँ बक एन्ज गैंषि 4द१ जछि छिडाकर्षक । कूछूहली गांठंरकब्र মুগ্ধদৃষ্টর সম্মুখ দিয়া সারি সারি মাহুৰ চলিতেছে ফিরিতেছে হাসিতেছে हानांहद्रष्ठtइ, कथनe खाँ कॅक्ट्ठि८इ कैगशांक्लेरठzछ । छङ्गलैब cमश्र गांदेलांब नl, झू ७को छङ्ग* यांहांब्रां चां८झ ठांहांटमब्र अरूछन ८कीछे भूजग्न ठाणे ट्रैकिब्र हांनाबद्ध शाeांब प्रणरक बूरक चांझांन कटब्र, चांद्र बरूsि cगैंब्रिांब्र जॉर्डtनवा कब्रिट्ठ निम्नां निcखटक दिनब्र कहब्र अवश् किकिं९ जवनब्र *ांहेtण३ cबहन इंग्नां cखांछन क८ब,-८थ८थब्र कुबन९ बांह । खब्रशब्रिब जांज-बांशूब गि#1cखाछन, cणांह-शक्नोग्री चझष्ब्रङ्ग ठिन-हजन्त्री सङ्गरलद, योगिम्लीङ्ग भाजिक जी८छखि गिनि cन७शtब्रब्र नवांझेटक 'cकजा' थteब्रांब, कृङ) बांtनचtब्रब्र नहिठ कर्डমহাশয়ের নিরস্তুর বাগ যুদ্ধ, কুণ্ডু-ক্যাবিনের ছাগলছধের চা,—জারে कएछ कि -मप्रखझे *ब्रश ऍvitखांना ! औiछध्वँ vांड cनंश कब्रिग्न होङ गाङिग्ना बजिष्ठ डेव्ह करब्र-बांtब्रां कांडे । ८जषक कौन घृब्रिब्र खोलिग्नi८छन, छोब्र८ङब७ रुइट्ने cथिच्नtदछ्न aर्थन अब्र छैोइोटक cब* मूब षांल्लेष्ठ बलेि ब1 । cकवण बड़े अशूtबांश-अकबांब्र षTांबइ इहग्रा कणिकांठांब क्टिक मृeिनांठ कङ्गन, बद१ cग बगक्रण वृत्र cषथिएशन एछांहाँ जेिन्दिछ कब्रिग्नां ॐकां* कङ्कन ॥

  • 11. w.

পথের পাঁচালী-এবিভূতিভূষণ বন্ধ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ब्रश्चन यकांनांणब्र, २०७ क4७ब्रांजिन झेछे हरेrठ चकांनिष्ठ । पूजा ठिन छैॉक ॥ 4* नूखकथानिटक छनछान व अब्र व रजिग्न फ़िजशांण शनिtन केहांब्र चब्रन जानकषांनि बूख बांद्र । बरे नश्नांब्र-नtषब्र cष-नकल *कि ब्रड इक् िइ*ि यांजक ७ शांजिकांब्र छौषटन ऐकण कां★ cकलिग्न গিয়াছে ইহা যেন তাঁহাই সযত্বসংগৃহীত একটি মালা। ইহাতে दूरु इचिब *ांकब्रन बवर वहक हब्रिहब ७ नर्सजब्रांब शांन शांकिtन७ इजून ७ जनूब किप्लांब वब्रट्नब्र वृ♚ विज्ञांश् अशकांब अश् खण९ চিত্রশাল দেখিয়াছেন । নিশ্চিন্দিপুরের জাম্বৰাগানে, পুকুর পাড়ে, পোড়ে। ভিটায়, রেল-লাইনের ধারে, যাত্রায় আসরে সর্বত্রই गांठंकटक पूबिटङ होटर बरे बॉनक बांजिकांब निङ्ग निझ wांशप्रब cछांtभद्र जश्चन cफ्रांtष क्ञिा । पूजिटठ भूब्रिrड बtब इब्र जांबांद्र cनई ***रब किब्रिज निब्रांछि cवथाध्न भूखिद्र भांज, कृफ़ारन जांन, মেম-পুতুল ও কড়ির পূর্টুলি এই সৰষ্ট জগতের শ্ৰেষ্ঠ ও সার সম্পদ ঃ cषषांटन जांकाएच डक्लि८७ लांछांटजब्र जठलङटल रॉांनं क्टिठ कि बांडtप्नब cबtनं अ*द$1 श्रां९ कद्विब्रां जांनिzड cकांtब खांब-दिखांtबब्र &थ८ब्रांखब हम्न बl, ८कबज चरछब्र ब्रzथ कजब नांब्रथौ ह*tज* stण ॥ दिइङिषाबू और जिखणि यानड नमल बबडा निद्रां चकिब्राप्छन : ●iराब छूजिब्र =णर्न जछि छकूबाब ७ त्रिशून ॥ छैौ ब्रts ७ cवब्रांछ। cबषाशाय्छ जिवाणांब cकाप्नां जश्न छकूटकीछ। cवन्न व। cर छांव ७ निश्वबलछौद्ध गांशां८षा खिनि 4* क्रिजभांज बांकिग्नांद०म उiह cशौबांनिक७ बछ, जडि-बाधूनिक७ बद्र, कांtछले नाiरकब्र भप्न ठाह गश्ञ नव्रण अख्रिङ चांगनाब जान पूंजिब्रां जग्न । भूबाठब जtछाब्र जtरूजभक७ नांडे, जापूबिक गोर्कीप्नब्र नtऽब्र मऊ cयोनिरूठी७ नां* : कोटअ* छांहां८ङ cनषिद्रण ह*ा९ छभकू णांcन न, चाणमात्र अछांtउहे शtग्न छांकिब्र ज३८s *छह कटञ्च । 影 देहांब्र ब्रछन-छनौ ७ cहांछे cझांझे प्लेिब-जब्रofज Rollandब्र John Christopheran Dawn quita atą otytsai cyn i cनषक बले उबौध्ठ जनूब नब्रवउँों औरम गtषद्र थांtब्रा किडू श्रृंग्निछब्र जांभांtनब्र मिtसब बांभब्री जांच कब्रि ! ठांशांब निगू१ cजथनौ जक्रब्र ब्रणकोडrठ नॉर्षक हडेक देशांश् &वांर्षनां कब्रेि । । -

    • ांड cनरी

ত্রিপুরার স্মৃতি—এসমরেজগঞ্জ জেৰ বৰ্ব্ব প্রগত। ואי २२० । जिनूब्रांक s७e१ । कणिकांठां । नूश्वकथांबिब्र कांनछ ७ झांगt छांण । नूखएक चर्निङ विवन्नसणि cवनं एचब्रडांप्र cनषा ह३ब्रांप्इ । cलषtरूड यूजौब्रांब अंतंश्नांब cषां *ा । जांभब्र नभख रुईश्वोनि जांजtइड महिउ शां# कब्रिब्रांकि । বেশ ভালই লাগিয়াছে। পুস্তকখানিতে পাইটকার পরগণ, भग्ननांभडी. लांजधांशे, कठौत्रूफl, खमब्रथूब, शैब्रांगूब, जबबनूब, छैनएकांtी यकृछि यश् यनिक, ज्ञांप्नब्र बिरुद्रन माषाब्रन ७ भेडिहiनिक छां८व नितांब्र cछड़े बाटङ । किड़ वर्लब ८कांशीख बौब्रन हब्र बांडे । देशां८ख २२थीनि भेडिहॉनिक ७ &थtब्रtछबौश किंज बाटइ । *ब्रिनिरहे सेब्रअरछद कऍक cनांविन्नभांगि८काद्ध निकके लिपिछनtजब्र थखिणिनि eयष्ट्रठि कटग्नकs छां ङदा क्रुिग्न अit४ाछिक हल्लेब्रांtछ । क्डेथiनिtड গোড়ামির প্রশ্ৰয় বিশেষ নাই দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ত্রিপুরার किब्रक्श्न यक मथुन्न श्रोण ७ अछ बरीत्व बृणछिऋतब्र अषिकाब्रङ्कख् छिल जइकांब्र जकूचैिङ üिrख डांश शैकब्र कब्रिग्रांtइन । बब्बकांशष्ठ ७ $ाननैौब्र विवब्रन, छैनग्नगूब्र, छौब्रांशूब्र, cनवठांभूफ़ाब्र सिंवब्रनखणि cवनं ज्ञमब्रऽiांहौ हद्देब्रां८झ् । शूलकषांचिtठ बाटलांछब अम्लट# जशপ্রমাদ খুব অল্প। শিলালিপিগুলির পাঠ, ব্যাখ্যা ও জালোচনায় अइकांtब्रब्र बांब्र७ 4क गांवषांन हeब्रा कुँछिङ झ्नि । डtष sथांबि बैंडिट्रांन दl &यङ्गठस्र बब्र-जॉषांब्रन थtप्लांछबां । किड गांवांब्र१ जांप्लांक्लब हल्लेtजe cजर्षक केfडशॉन ७ &यङ्गख्रस्ब्र थांरुद्र* शृिङ्गाँ १छ्रुखांश्च णिशिक्षस्व बख्रिघ्नांश्च cष ख्रस्ट्रेिलि ७ वङ्क्षखार्ाब्र ॰itंङ्७ छांहां८ठ अांडूछे न हल्नेब्रा थोंकि८ङ •iब्रिप्शन बाँ । **महांखिनिषकञ्चज*? ( शृ: s१) [अहांछिनिकुथयन ] बTठौठ श्रृंखकथॉनिटङ यूजांकब्र aजांक बांझे वजिटलस्ने हव्र ! जांबब्रl अरे भूखकथांनिब्र वझ्णव्यछांद्र काशन शृङ्घेि ॥ वैजत्रूणाछब्रन विशांकूवन আগ্রার চিঠী—ঐদমরেজচত্র দেব বর্গ। প্রকাশকब्रां*ीं हखरौबबज बांशांछब्र, sa-> वांजौनंa लांब्रकूजांब cब्रांछ, कजिकांखl ॥ 龜 श्रृंखकथांबिटङ थांज, मधूब बुचांदन, छद्रष्ठनूब ७ वित्रीब्र केडिहांन-यनिक झांबसजिब्र ग*बिी जां८झ् । cजांनज-श्लेलिहांग नचरक tजषरकब्र छांब चष्टि नकौ4, कttअके बांह छिनि जिथिब्रांटझन ठांशांब्र जदिकtश्चरे जछ यवर्नख (“नां*छ')-aब्र बूथ c१ांना कथा ●वधर्नकटकब्र जानक कथांब्र बूज* cकांन नष्ठा बारे-देश दाखिन्नड जडिळछ हरे८छ बजिtछहि । क्रण चानक विषm ३किहांन