পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৬৫৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরাণ (স্বজ ) [ ఆte फेकू उ कब्रिबारकून, uठिकांकt७ uथनकाँब uई बब्रांश्ररू १४ीव्र ১৯ম বা ১১শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়। গ্রহণ করিতে মাপত্তি থাকিতেছে মা । काङ्कञ्चिमांझांझा. जाशकमांशांची, छ*बनौठांमोहांच्चा, মৃত্তিকাশোঁচবিধান, বিমানমাহাত্ম্য, বেঙ্কটগিরিমাহাত্মা, ব্যতিপাতমাহাত্ম্য ও প্রমুঞ্চমাহাম্ম এই সকল ক্ষুদ্র পুথি বয়াহপুরাণের অন্তর্গত বলিয় প্রচলিত্ত আছে । ১৩শ স্কন্দ-পুরাণ । এক্ষণে স্কন্দপুরাণ বলিয়া কোন একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। লান সংহিতা, মান থও ও রহুসংখ্যক মাহাত্ম্য এই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত অাছে। ঐ সকল সংহিতা, খগু ও মহাত্মা গুলি লইয়াই প্রচলিত স্কন্দপুরাণ ; কিন্তু ঐ সমস্ত খণ্ডাদির কোন খানি মগ্রে বা কোন খানি পরে হইবে, কোন মাহাত্ম্য কোন খণ্ড বা সংহিতার অন্তর্গত, তাহ সঙ্কজে স্থির করা যায় না । সুতরাং স্কন্দপুরাণের বিষয়ামুক্রমণিকা প্রকাশের পূৰ্ব্বে ঐ সকল থওদির পারস্পৰ্য্য-নির্ণয় করা সৰ্ব্বাগ্রে অবিশুক । স্কন্দপুরাণীয় শঙ্করসংহিতায় হালস্তিগাছাত্ম্যে লিথিত আছে— “স্কান্দযদ্যপি বক্ষ্যামি পুরাণং শ্রুতিসারঙ্কস্ ॥ ৬২ ষড় বিধং সংহিতাভেদৈঃ পঞ্চাশতথগুমণ্ডিতম । আদ্যা সনৎকুমারোক্ত দ্বিতীয় স্বতসংহিতা ॥ ৬৩ তৃতীয় শাস্করী প্রোক্ত চতুর্থ। বৈষ্ণবী তপী । পঞ্চমী সংহিত। ব্রান্ধী ষষ্ঠ সা সৌরসংহিতা ॥” ( ১৬৪ ) বেদের সার হইতে সঙ্কলিত স্কন্দপুরাণ ৬ খানি সংহিতা ও ৫• খণ্ডে বিভক্ত, ইহার জাদি সংহিতার নাম সনৎকুমার, দ্বিতীয় श्रृंङग१श्७िl, छुटौग्न श्रृंकब्रणःक्लिड, झङ्घर्ष बक्द-मुश्७ि), 'श्रम ব্ৰহ্মসংহিত এবং যষ্ঠ লেীয়-সংহিত । সূতসংহিতায়ও ঐ ছয় খানি সংছিভার উল্লেখ আছে, এবং প্রত্যেক সংহিতার গ্রন্থসংখ্যাও এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,— “গ্রন্থতশ্চৈব ঘটুরিংশং সহস্ৰেণেপলক্ষিত। আদ্য তু সংহিতা বিপ্র । দ্বিতীয় মটুলহস্ত্ৰিক ॥ তৃতীয় গ্রন্থতংিশংসহস্ৰেশোপলক্ষিত । তুরীয় সংহিতা পঞ্চসহশ্ৰেণাভিনিৰ্ম্মিত ॥ ততোহন। ত্ৰিসন্থশ্রেণ গ্রন্থেনৈৰ ৰিনিৰ্ম্মিত । झछ1 नश्ट्व ठ* श्टे &इठ**aिtऊांख्यts ॥” (s॥२९॥२s) সনৎকুমার-সংহিতার গ্রন্থসংখ্যা স্থতসংহিত। 尊 (9е е е श्रृंइम्नम१हिज्र 聽 Ч: е в в , Ф%ра е и j পুরাণ (স্বদে } हेक्कदशश्छिन्न अंइनश्श्वा *००० ব্ৰাহ্মসংস্থিত। ..o t3 a a is ८गोझणशक्तःिइंड 餘 多角鲁姆 ক্ষনাপুরাণীর প্রচলিত প্রভtল-খণ্ডের মতে-r t "शूद्र! ६कटाननिष८ग्न खचकांनैौमाँष नग्निरर्थौ । স্বাদং পুরাণং কথিতং পাৰ্ব্বভাগে পিশাফিন ৷ পাৰ্ব্বত যং খল্যাঞ্জে ভেম মন্ত্ৰীগণায় বৈ । নন্দিনীত্রিকুমারীয় ভেন ব্যাসীয় ধীমতে ॥ ব্যাসের তু সমাখ্যাতং ভৰয়োছছং প্রকীৰ্ত্তিয়ে ।”(১অt ) তৎপর অধ্যায়ে লিখিত আছে— "ঙ্কান্দন্তু সপ্তধ ভিন্নং বেঙ্গবাণসেন ধীমতী । একাশীতিসহস্রাণি শতং চৈকং চ সংখ্যয় ৷ তস্তাদিমে বিভাগন্ত স্কন্দমাহাত্মসংযুতঃ । মহেশ্বরসমাখ্যাতে দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবস্ত চ | তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং স্থষ্টিসংক্ষেপস্থচক: { কাশীমাহাত্ম্যসংযুক্তশ্চতুর্থঃ পরিপঠাতে । রেবীয়াং পঞ্চমে ভাগ উজ্জঞ্জিস্থাঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ { ষষ্ঠঃ কল্পর্চিনং বিশ্বং তাপীয়াহাত্ম্যসূচকঃ । সপ্তমোহথ বিভাগোহয়ং স্কৃতঃ প্রভাগিকে। দ্বিজঃ । লর্কে স্বাদশসাহস্ৰং বিভাগাঃ সাধিকাঃ য়ুতাঃ ॥”(প্রভাসখ") পুরাকালে কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদির সমক্ষে পিণাকী পাৰ্ব্বতীকে স্কলাপুরাণ বলিয়াছিলেন । পৰ্ব্বতী যড়ানন কীৰ্ত্তিকেয়ের নিকট, কাৰ্ত্তিকেয় জাবার নন্দীর নিকট, নদী অত্রিকুমারকে, তিনি ব্যাসকে এবং ব্যাসদেব জামার ( কুতের ) নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন । এই স্কন্দপুরাণ বেদৰ্যাস কর্তৃক সপ্তম্ভাগে বিভক্ত ও ৮১১s • শ্লোকযুক্ত । ইহার আদিভাগের নাম দ্বন্দমাহাত্ম্যসংযুক্ত ‘মহেশ্বর খণ্ড, দ্বিতীয় বৈষ্ণব’ খণ্ড, তৃতীয় সংক্ষেপে স্বষ্টিবৰ্ণনসুচক 'ব্ৰহ্ম’খণ্ড, চতুর্থ কাশীমাহাত্ম্যযুক্ত "কাশীখণ্ড, পঞ্চম উজ্জয়িনীয় কথাধুৰ "রেবা"খণ্ড, ষষ্ঠ কল্পপুঞ্জ, বিশ্বকথা ও তাপীমাহাত্ম্যস্থচক তাপী খণ্ড এবং সপ্তম প্রভাসের কথাযুক্ত ‘প্রভাস’খও । এই সমস্ত খণ্ডে দ্বাদশ-সহস্ৰাধিক বিভাগ निर्किट्टे उञांtछ् । নীরদপুরাণের স্বগোপকেমণিকা হইতে অtৰায় এইৰূপ *र्न्निष्घ्र श्रृं७घ्नं चtश्र- - “শৃণু বক্ষ্যে মন্ত্ৰীচে চ পুরাণ সংজ্ঞিতা | যস্মিন প্রতিপদং সাক্ষান্মহাদেধে ব্যবস্থিতঃ ॥ পুরাণে খণ্ডকোটেীক্ষু যজ্জ্বৈবং বর্ণিতং যয়। লক্ষিতঙ্গখঙ্গীতজ্ঞ সারে স্বাসেন কীৰ্ত্তিতঃ ॥.