পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৩২০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


फोप्ले [ e९* J ভাট হইতে উদ্ভূত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন cर, भशप्नद उनैौद्र इन ७ निtइब्रभाग्न निबिड छांटक्केब्र ऋटि कtब्रम, किड़ फाझे चैौड़ कुणिकावचउ; निश्tशूद्र रछ श्रेष्ठ वृषक ब्रक कब्रिड cकांम बदभहे नत्रर्ष दहेक मां । निरर थठारहे व८७ब्र था१ गश्शद्र कब्रिड । फकftन नून*ानि नाडिनद्र बिब्रङ इश्ब डॉ चरनक अशिकठब्र बणवान् চারণের স্বষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহার করিতে अङ्कङकोर्ष श्रेण। बफोखाङ्ग अक्रोब्र बज्राष्ट्रि श्रेष्ड इऐी পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাকালী জাহাদিগকে পিপাসাछूद्र cनषिब एछ cयमान रुबिहा फांशनिरश्नब्र बौदब ब्रक्र कएड्रम । फांशांनिtअब्र मांब बांशष ७ एङ । ऐशांद्र बर्थांकरम পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমে ৰাসস্থান নির্দেশ করে। ইহাদিগের সম্বতি*१७ॉछे नांtश अलिहिज्र । गडाडएक कॉर्नौ ब्राक्रननिषनकांप्न ठाशद्र जडूङ कौटिंकणाण बामद-जनांदबब्र नबाकू जवत्रजिद्र जछ पौड़ cदनक्की इरेष्ठ पठांप्छेइ ऋहेि करब्रन । काशम्र७ बाफ ८व नकण निङ्कडे ऊांकन ब्रांब-गङांश ७षर ¢ननांनश् नर्सना भभनाशबन कब्रिद्रा शूर्तिপুরুষগণের কীৰ্ত্তিকলাপ কীৰ্ত্তনপূর্বক রাজা ও সৈন্তদিগকে উৎসাহিত ও উল্লাসিত কল্পিত, বর্তমান ভাটগণ তাহাদিগেরই षश्लक्षद्र । बहाजांब्ररङ कूक्ररभङ्ग शहरङ इखिम-७धष्ठांदर्सटनद्र সময় ইহুদিগের সৰিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। উক্ত মহাকাৰ্যে ইহার ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত। এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া মায়, ৰাঞ্ছাতে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা বাইতে পারে। ইহার शष्ञां°दौष्ठ थांब्र१ क८ग्न, मैौफ़खांठि११ ३शभिश्रृंएक भशंब्रांब बशिष्ठा अछिदांबन पब्रिब थारक ; ऐशद्रा च च थङ्करक शबमांम (gषः श्रां★मोनिभएक शखरांछक दगिब्रां शाएक । কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হুইবে ষে, রাজপুত্ত প্রকৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়৷ এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। झोङ्गलका१ खोप्नेबिएवंद्र मध्रुङ्गे । हेश्रदङ्ग ऐं९°खि ७ कार्षीरि छोऽभिप्भद्र छाइ । [ कांग्र१ cबथ ] , फेनब्रि फेरु किtदशचौ ७ डोशिष्णब्र वर्डभाम गांबांजिक लवर नरेश चहषावन कविप्न ८दोष रइ cर, जाशबl ७९झ्डे ु रहेप्ड मबाचष्ट्राउ श्रेव्रा निङ्गडेर धाशु झ्हेब्राहक्ष, अर्थक् | {#दनिड नाणशक् िनक्इ द* श्रेज बांबवtनाइकीर्डन अङ्गङि होबा बाबथगार ७ अफिi णोड कब्रिह डाइब्रा एाएर जेक रुष्वङ्ग ग्रणिइ नहिङइ विप्डरह । इशारे इसेक, এরূপ উৎপত্তির কিম্বদন্তী স্বীকার করে না। তাছায়াবুলে যে, বাঙ্গালার আদিশূর কর্তৃক্ষ ৰনোজানীত পঞ্চ ৰাক্ষণের বংশধরগণ রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূৰ্ব্বে ৰাঙ্গালায় ষে সকল বাগবল্পবিহীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহাজের একতম শাখা যাহারা ঘটকতাবৃত্তি দ্বারা জীৰিক নির্বাহ করিতেম, ইহায় তাহাঙ্গেরই বংশধর। বল্লালসেনের কৌলীন্ডমর্ধ্যাদা গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহার বাঙ্গাল श्रेणुक दिङफ्रिड रहेबांश्णि। पारेक्र” ब्रांबांश्रयश् णांप्छ यक्षिड दसब्रांद्र gदः বাঙ্গালার সীমান্ত দেশে নিরুপায় অবস্থায় জালিরা পড়ায় कषभं एलांशंग्गङ्ग चच्'ि-विभङ्गि च।। ५बश् किमर्थः नीतःि cशद्र बांनशश्4 बांश इहेब्रा फांडांब्री ५ हेक्लभं निकृडे बरुि ●ांरॐ इहेब्रांtछ् । बांडविक ५थन७ ॐौरुष्प्लेब्र ब्रांप्लेौद्र बांकर्णभं* छॉफ़ेक्टिशत्र সহিত একত্র তোজন করে, কিন্তু ঢাক্ষ ও ত্রিপুর অঞ্চলে हेशब्र अष्णुष्ठ बगिद्र श्रृंगा । ठषांइ ऐशंव्र झंझाँ िeथउरु कब्रिब उनब्र नूर्डिं कटब्र । हेशद्रा उब्रशंख, दिब्रम, नएशोकि, नजर्डौम, दांश्र, cकणिद्र, दशनाज, ब्राब ७ ब्रांजडा यह नब्रtी भाषांत्र दिल्लख् इहेब्राप्इ । উপশাখার মধ্যে বুলদ সহরের সপহর, মথুরার বড়ষার, এতাবার, জাটশৈল ও স্বৰ্ব্ব, কানপুরের লাহেরি ; জালাহাবাদের গজবর , গাজিপুরের বন্দীজন, আজমগড়ের লর্থেীब्रिग्रा ; खेनां७ ७ गैौठाशूटब्रज करनोबिद्रा ? ब्रांङ्ग-यtब्रणिब्र श्रांमणभिग्ना, फ्छांवॉरनङ्ग फाप्लेटेत्रण, बमौखन प्रक्रि-वात्र ७ গঙ্গবন্ধ, গোণ্ডার বশরিয়া, স্বলতানপুরের গা, গঙ্গৰাম, মধু ब्रिब ७ ब्रांग ; यठानभएफब्र अक्ष, भजवाब्र ७ छूकटेश्न ७ बाच्न बाडिङ्ग दानाथौइ फांकृडि लाना उँभलाषाङ्ग बिउक বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। खांकिङ्गस्रबिर् uजिब्राहेब्र बरङ, काभ्रे ७ बांण जांडि द्रक । কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা ৰৱমড়াট বা ৰাণী, ৰাগ-ভাট ও ब्रांजङां* मांमक् नश्लाइ अफिश्ठि ।। ८कांन रिटनव कार६iां★णप्च भूहर्साक खोप्लेभन बिरइबिज्र इङ्ग । cत्रप्राख् उाछेत्रल विबाश् किद मिमडप्न शूर्तनूबबशप्नब कौसिंकनान् भान कrइ ७वt <धष्ठाक दशरचंब्र थांब्रांदांश्कि एकांशिक ब्रांभिद्गां चंiरक । ङांशबl झझे द! छिम बरनहाइब्र *ीब्र ऋ च दछबांमविtभङ्ग शिक्षे श्रीबम् अङ्गश्च ॰ब् खांशांक्षिष्येंद्म चचाप्यदि॥ ८ष शश्च बाँध्न गरषांश्लेख् श्हेब्रुइ ७ अचवृङ्कङ्ग विप्लव विदद्रथ निभिषक कब्रिहः षबमांनभरनंत्र चषशांडूकन छांशष्मज्ञ निककै चर्थ, नच ७ पजानि गरेब्र! थछrांश्वगम करइ ॥ ब्रांजणूजन च विी जक cनइ नकिश्रण, भनांशैत्रवर्षै बांझ्नत्रज्ञ * छदांशांक फेड