পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৪৮৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


¥हेक्षा [ ৪৮৩ ] डूशशाब्र पाश्शन श्श्रण विरात्रा क्मि ब्रि श्। उशब्र डिम | वित्र गूरुकी बाझधबण ३९नव नबाश्डि श् । उष्णप्द्र कथाजरब টীক্ষাদান, ভেলছাড়ি, ভাতৰাম, ইম্পৰ্যেটন, পয়ছম প্রকৃত্তি । किम्रो अङ्कीड एईब्रा थाप्क । थब्रषाऊँोबिभरक लद्देश्रा बग्न, कछाब्र निबाणtछ भबम कहब्र ७षः निकिडे uकल्ले शूभङtन यभिच्च विश्राम कtब्र । कछांপক্ষারগণ ঐখানে আসি বয়ের পা খোদাইদ দেয়। তৎপরে | कछाब्र निडा आनिद्रा जांबाकारक शूरश् णऐडा दाङ्ग । (aषारम | अनिद्रा बच्न, कछारक षणभूस्रेक बब्रिज्ञा विवाश्मक झ्रेप्ड वाश्ब्रि कबिदा आत्म। उ९णरब शूफ्रक विदाइ कष्ट्रि डाशरउ निन्छनानाञ्चब्र कछाङ्ग नौबटख निन्यूब बाब कtब्र । ईशाई वि१ाश्ख्झँनश्च .्षोढ़ नििश । * डॉशरब ब्र भtथा नांशाद्रणष्ठ: डिभ*ङाग्र विषाश् छणिज्र দেখা যায়। ৯ চলেৰ বা কুমারীরাম, সাগাই বা | विथयाशियाइ uब५ ७ लब्रांश९ व नब्रिवरी बिबाइ । : কষ্ট স্বওরাগরে জানিলে, লাৰায়ণ স্থির মত জাপ । श्नाशमि यथामिइरय नच्णाक्ङि इछ । उ९नरब्र छाङिtङाज अष्ट्रटिङ शहवा था¢क । fश्तूब नt~tनं वनवानरहङ्ग ठांशङ्गा बेिवाश्शानारब्र हिन्दूज आsाब्र बावशtबध्न जइकब्रन कब्रिtणs जानभाविप्लव्र भूक्षख्त्र अमावाङ्गीऊि भब्रिडाल कब्रिएछ | • পারে মাই। ऊाशं ब्र #ीफ़िड बांग्रैौका चजनाक परब्र मा धाब्रिग्ना निकफै‘बडी मशडेौरद्र नन्द्र था। ७१ः आ१-वातू रश्र्णिड इश्न नत्र शशामिब्ररब नाइ कtब । भूषाधि नि«ाग्न थभी शfकरण९८कान भजङज नाएँ । नकण विषद्रशे नाषाब्र१ f३शूद्र अष्ट्रकग्रtन न”ीनिङ श्ब्रा थारक । cष मिकऍब्लिीब्र भू८ङब्र भूथॉधि ८मध्न, cण गबनि अडाःख चानिबा आश्वान श्ब्रय अश्डिष ज्ञश्व | अश्रीरङ जिए*न करब्र । डाशम्न श्रएलोफ़ ४० मिन शांtफ । अॅ ५बछ gण 4कांकौ इविवrाघ्र *ांक कब्रिड्रः पाञ्च d११ ७वंडाइ ८ङाक्कम कब्रियाब्र भूरक्ष क्रङब्र उत्काल cगरे अङ्ग श्इन्छ अथब uकtी नि७ शिल्ली पंiरक ।। ४०थ शिtन ¢कोब्रकई भधां★भांtख cन आचौब क्लैप्च नब्रिवृङ श्बा वृदङब्र श्रृंtश् फेनश्ङि र यद१ ८यर्डङ्ग कृक्ष्ब्रि बछ ७कन्नै झान ब्राष्ठिद्वा ब्रकन काब्र । "एब्र प्रछाक् िनात्र ४ मांश्न्, बन्न सयडूखि ८ङtबरजग्न *ीब्र धाक कार्षा शृच्छ्रं शुश्च । भूकरेि बनिद्राष्ट्रि, पूिजकामकात्म कान कवि काशब्रा माना विश्रब्र हिन्नूज चहरूइन कब्रिटङ निषिद्राइ । दियाश्, शाङझन्, =षङ्गाश् ॰षः cशश्श्झशि s लीशश्ा श्रृिङ्ग बलं गभाक्ष1 कब्रिडा थारक ; किक श्ःtषद्र विक्छ, शूtर्सीं छ কোন कॉरखहे ठांशtनम्र बांचtअम्र चांचंडक है भी ॥ कांही, *ब्रह्मचद्र, गांशफैौtभरी, शब्रिडौबाफा अकृफि डाशात्मग्न अषाम जेनाछ cनषडा। चनउल्लङ्घर्षने आशत्रुघ्र घरक ७रुप्रै षट्ष१िाश् । - ८षामाश्वानी डूश्चाविरजङ्ग बरश जहबण९, वtिभागैौग९, cकाश्गच्चन९ ७ cबाब्रब भारभ 5ाब्रिtी आषा cनदछाद्र नूअ1 ७मछलिख ८भथा शाब्र । 'cबवनाग्रा' आबक आधा भिकूछ डांशदक्ब्र नूजा श्द्र । फाशरनग्न धशक्ङि ‘cनeईौ' मामरू সম্প্রদায় পূজায়ার বাধা করিয়া থাকে। কেঁউষ্ণর, লোছায়ভাগ প্রকৃতি গ্ৰামে ঠাকুয়ালীম্বাই, इर्माझाडी अङ्गडि cरब ७षर गरी, কুঞ্জ। কত্রি, পাচেপ্পিয়া, হালেল্পৰাক্ষ, পঙ্কাছি প্রকৃত্তি উপদেবতার পূজা প্রচলিত দেখা पाश् । ७डडिम्न विभन्, बास्नीब्र ७ फूगनौशैत्र यङ्गडि १कशूझावब्र द्र ब्रशीर्ष माना अकाग्न अझ ७ शैब्रहकाश्मैिं ७७ शsधा वाक् । अदान, भाऊ,रीब ७क चशिकछात्र नामिअ११ DDDS BBB BBDDD DD BBBD DDD DBB BBB DBBB DDEEBBHHHH BBBD DDS ttBB DDDS tषाभिमाछ कूश्रक धथिबा ठिनेि क०rाडिriांड कtब्रम । भ्राल कछ मब्रमी श्रेक्षीणब्रवन श्ब्रा उोशाक निषtग दूषक्रt* ब्राषिङ 3 ब्राcब नूलकण णश्च॥ इटष आtथाष कहिङ । ५०न। ময়নায় আদেশে সে পুৰ্ব্বপাঙ্কে দেখিতে জাইলে, এই সময় जाशत्र जड एछ । ये गडबाङ बाणक डूणगौरीब्र याबाब्tण cडन कब्रिज गिडाष्क प्लेशान्न रूcब्र । नtब्र फूणनौ वव्रण-अन्नग्न४ दीघ्र अनाषत्र ७ भन्ना ब्राब बाहदब्रुक ब्र:१ भन्नाईड कप्रिश्न। ভাৰ্যদের ভগিনী ৰাঃ ৭োৰীতৰে হৰণ কৰে। শোষষ্ঠীর ऋड गइनवेौ८द्वग्न बच इह । गरtजद्र नूजाब छ्रुद्राण१ इ१, चूकत्व, चूबगै अहडि फेथ्नर्न कtब्र । ভূইaার, উপ প্রদেশের মার্ণপুরের শিখিালী অনায্য जाडिथिएनय । ८११ब्रा अथाब जर्षा९ वन ग१ण कब्रिब्र। श्रानBBB BBBB DDDD BBB BB BBBS BDDS DDDS ब्रिश् आथा। शाङ कब्रिग्नाएइ । यदान, काश्ाङ्ग। %फोफो५९ माषक शन इक्ष्प्ड 4षाप्न थानिश्री ५षम f९°पूछ आsाब १५ हरिब्रम्न थ५क ब्रणकाग्नौ एईब्राह । ५५अ कि, ड1शब्र1 अf५कछेद फूभिशद्ध आभ१ वा *जिबनिcशत्र माध ७श्न कन्निष्ठ कू♚s मा । छाशबा डूबिशब्र रश्रङ जानमानिनप्क डू१शब्र नाएब नब्रिकि कश्चिरू cहडे। गाइँइोहिण, यदा क्राम ठाइ! इ#tङ डू६ब्राश्च नरश्रै गाङ कब्रिब्राप्इ । छाशtभद्र अमारी चाङ्गडि व्यकृडि गका कलि आडिडविन्ण१ छाशगणप्क व्रol, ड्रश्च यकृङि जाडिछ नषtधवै दणिद्रा चंौकाग्न का अन ।