পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৫৮৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভোজন [ ¢४-१ ] ভোজনপত্রে প্রদান করিতেছি ; ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন্ন। पैशिंरक्रग्न माङ, निङ ब। रुजू माहे ७ चङ्ग ७थस्रङ रुष्ट्रियाद्र मांशा महेि *ाबर अद्र७ मांहे, श्राबि डैोशtबन्न फूरुिद्र छछ शृशिदौरङ ७ई बन्न ७थभांल कब्रिाङहि, टैiशांब्रा ७हे श्राग्न তৃপ্তি ও হর্ষলাভ করুন। নিখিল জীব, এই অল্প এবং আমি, সকলই বিষ্ণুস্বরূপ ; কারণ বিষ্ণুৰাতিরিক্ত আশ্ন কিছুই নাই। श्रांभि ममूलाग्र औयचक्रन, इडबांश् भाभि नभूनइ यांगिबटाँव्र তৃপ্তির জন্য অল্প প্ৰদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর । অন্তর্গত সকল প্রাণীক্ষে তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদাম করিলাম। এক্ষণে স্তাম্বারা সকলেই সন্তোষ লাভ করুন । গৃহস্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করির শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিৰীড়ে মগ্ন দিবেন । কারণ গৃহস্থই সকণুের আশ্রয়। জমস্তুর কুকুর, চণ্ডাল, ৰিছজ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র भश्या श्रांtझ्, ठांशरमब्र हठिछ छछe छूयिष्छ भद्र cन७ब्र আবখ্যক ? अहे गरुण गोप्र्याग्न गइ शृश्श् cडाबम कब्रिtबन। ( বিষ্ণুপু• ৩১১ অ• ) প্রায় সকল পুরাণেই অল্প ৰিস্তর ভোজমের ৱিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাওয়া যায়, ৰাহুল্যস্তৱে তাছা লিখিত্ত হইল না। cङॉछरम मिरब५-- 鄰 “তাম্রপাত্রে পয়ঃ পামমুচ্ছিষ্টে স্বতভোজনম্। ছথে চ লবণং দদ্যাৎ সদ্যো গোমাংস ভক্ষণম্ ॥ য: পূত্রেণ সমাহুতো ভোজমং কুরুতে দ্বিজ । স্বরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়: সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ জানং রঙ্গকতাৰ্থেষু ভোজনং গণিকালয়ে। শয়নং পুৰাপাদে চ এহ্মহত্যা দিমে দিনে ॥” (কৰ্ম্মলোচন) তাম্রপাত্রে দুগ্ধপান, উচ্ছিষ্টে স্মৃতভোজন এবং দুগ্ধে লষণ ভোজন করিলে গোমাংস ভক্ষণভূল্য পাতক হয়। যে ব্ৰাহ্মণ পুত্র কর্তৃক আহূত হইয়া ভোজন করেন, সে স্বরাপান • “দেৰ মলুম্বা পশবে বাসি সিদ্ধাgবক্ষেরগদৈত্যসঙ্গাঃ। প্রেতীঃ পিশাচাস্তৱৰ সমস্যা: যে চল্লিমিচ্ছত্তি ময় প্রদত্তম্ ॥ পিপীলিকা: কীটপতঙ্গৰা বুভুক্ষিত: কৰ্ম্মনিবন্ধৰদ্ধাঃ। প্রয়াস্তুতে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেন্তে বিস্তুষ্টং হুধিনে ভবন্তু । : যেষাং ন মাত ন পিতা ন বন্ধুনৈ বাঞ্চসিদ্ধিন তথান্নমস্তি। . ভকৃথয়েছন্নং স্কুৰি দত্তষেড়ৎ প্রাপ্ত তৃপ্তিং মুভি ভবন্ত । | { | ভূতানি সৰ্ব্বণি ভারভেদ ৰিকুমৰন্তোপ্তাপ্তি। छझागर इलनकार इच्मत्रः अषश१ि च्शय लनान् r (বিষ্ণুপু• ৩৷১১৪৯-৭২ } ভোজনপত্রে ( ক্লী) ভোজনস্ত পাত্ৰং । कॉन्नैौइ छांब शकण षटन वहिङ्कड़ इहेब्रा धारक, ब्रजकणैरशं স্নান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পূৰ্ব্বপাঙ্গে শয়ন করে, তাহার oयंठिनिप्न वक्रङ्गठjांद्र नॉडक दछ । [ भब्र७धांषम श्वक ¢न १ । J ভোজন আবার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্ৰিবিধ । -> সাত্বিক ভোজন।--আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, উৎসাহ, মুখ ও ঐতি যে আহারে বন্ধিত হয় এবং স্বল ও দেহযুক্ত, नैौर्षकाणशौ e भएनारङ्ग ८डांजमहे नृॉरुिक cङांअब ।। রাজসিক ভোজন।-অতি কটু অতি স্বম, অতি লবণ, चरुि ऊँषः, अछिठीच ७ अछिनब्र विशांरी ५वर cग्रोण < শোকপ্রদ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক । ७ोभनिक cस्त्रोब्रन ।-बोको ७८खस्न हेरेब्रोग्न °म्न ५क ७ः३% কাল গত হইয়াছে, গতরস, পুতিগন্ধ, পযুধিত, উছিষ্ট এবং अ*विाब cडांछबहे ठांभग ८छांब्रत्र । uदे छिन ● कांग्न ८छांकनट ৰখাক্রমে সাজিক, রাঙ্গলিক ও তামসিক লোঙ্কেল্প প্রিয় ॥৯ লৰিক্ষ-প্রকৃতির লোকও তামস ভোজন ক্ষরিতে করিতে ক্রমে তামসিক-প্রকৃতি হইয়া পক্ষ, এইজন্ত যাহারা ইছ প্ৰ *ब्राणांरक फणाॉ१कांमम काइम, टैiशब्लl tखांजएमब्र अठि बिरनर नृष्टि ब्राषिtरन। छनवान् भइ९ वणिषाश्न“আলস্তাদরক্ষেgচ্ছ মৃত্যুর্বিপ্রাপ্‌ জিৰাংলভি।” আলস্ক ও অন্নদোষেই অকালমৃত্যু ঘটির থাকে। এই জড় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই ভোজমের প্রতি বিশেষ সৃষ্টি রাখা আবশুক । ভোজনকাল ( পুং ) ভোঙ্গমস্ত কাল । ভোজন-সমন্ধ । ভোজনগর (ী) ভোঙ্গক নগরং। ভোজদেশস্থিত নগর, ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ । ভোজনত্যাগ (পুং ) ভোজনত ত্যাগঃ ৬তঃ । ভোজনপরি ত্যাগ, ভোজন ছাড়িয় উঠা। এক পঙক্তিতে ভোজন করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেৰ উঠিয়া যায়, তাছ হইলে সেই পঙক্তিস্থ অপর যে সকল লোক ভোজন করিতেছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয় । ( স্থতি ) ভক্ষ্যদ্রব্যাধায় । যে পাত্রে ভোজম করিতে হয় । [ ভোজন দেখ ]

  • "আয়ু:সত্ত্ববলায়োগামুখপ্ৰীতিবিবর্ধনা: । द्रष्टा: त्रिभा: शिम्ला शनjा अtइब्रां: मॉदिकविप्राः ॥ কটুম্ললৱণাত্যুফতীক্ষরশ্নবিদানি । श्राशीब्र! ब्रांजनtछड़े भू:थएनाकामग्र6थम: ॥ খতিৰামং শ্বতরসং পূঙ্গিপদুতিক যৎ । प्लेक्रि हेब्र,ि झोप्क्षा (छअम१७भिनयिग्रन् ।” (ब्रैमाछापुछा ४१ अ•)