পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬৫৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


खांसारक [ Woë 6: } ভ্ৰাতৃ দৰে লৰেম সন্ধায় পরান রোষগ্রপূরিডঃ ॥ | श्रयश्ऊि, dहेखछ $ निरख्ग्न मांभ यांबक निख ॥ ४७णमर्कम, ভ্ৰমিবাতাসহজেণ দ্বিতীয়াযুতসংখ্যয়। অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয় ভায় যে সকল গেছ প্রভৃতি তৃতীয়াযুতযুগেন তুরীয়াযুতপঞ্চভিঃ।” अदा नन्नैौरब्र णिर इब्र, ऊांश जांछक निख चांब्र गब्रिणांक रुग्र (পদ্মপু• পাতালখ০ ৬১ অe ) : এবং দেহের ছা প্রকাশ হইয়া থাকে। (স্বপ্রান্তস্বত্রস্থাe ২১অ•) ৪ ঘূর্ণজল, জাবৰ্ত্ত। • কুলালচক্র। পিত্ত দেখ ] ২ দীপ্তিশীল। ভ্ৰমিন (ত্রি) ভ্ৰমে বিদ্যতেহস্তেতি ইনি। ভ্রমবিশিষ্ট। ভ্রাজধু (পুং) জলজ জখুচ্‌। ১ দীপ্তি। ২ সৌন্দৰ্য্য। (ভাট ৭৬৫) ভ্রশ, অধঃপতন। নিৰাদি, পয়ম্মৈ অক, সেট। পটু লগুতি।। जाछमृष्टि ( बि) > *ाशिङांश ।। ९ भक्रन्एडव । (*कू ४७०॥४) B BBBS BBBBBS B BBS B BBBBBS BBB SBBS BBBS BBB BBtttS BBS iBBS uBS BB BBBBBS BBS BBBBS BBB SYS BDS tttS S BBBBS BBBS বাত্ৰংষ্ট। শিচ্‌ ভ্রংশয়তি। লুপ্ত অবভ্রংশং। ভ্রাজস্বৎ (ত্রি ) ভ্রাঙ্গসমতুপ, মন্ত বঃ । দীপ্তিযুক্ত। ভ্ৰশিমন SBS BBB BBS BBBB D DDBS BB Bt BSBB BS DD BBB BBS BBBBS BBBBS ১ ভূশম্ব। ২ অতিশয় কৃশ । go “কুবলয়দলশ্লাজিকর্ণে” (মেঘদূত ৪৫ ) BBB S DS Du BBBB BBBBB BBBS BBBB BBS BBB BS BDDDBBB BBBBBS SBBBB BSS SBSS ভ্ৰষ্ট (ত্রি ) প্রশ-কর্তরি ক্ত। চু্যত, অধঃপতিত । जाजिपू. {णि ) बांज-इंपू5 । अणकांब्रांनि बांग्र भैौशिभूख् ।

  • অর্ধাত্রঃস্তীর্থযাত্রাপ্ত গচ্ছেৎ "ভ্রাজিষ্ণুভিৰ্যঃ পরিড়ে বিরাজতে সত্যাত্রষ্টে রৌরবং বৈ ব্ৰজেচ্চ । লসৰিমানাবলিভিমহাত্মনাম্।।” ( ভাগবত ২.৯১২ ) যোগভ্রষ্ট: সত্যধুতিঞ্চ গচ্ছেৎ । (পুং) ২ বিষ্ণু । “ভ্রাজিষ্ণুর্তোজমং ভোক্ত সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ ।”

রাজ্যাত্রষ্টে মৃগয়াং বৈ ব্ৰজেচ্চ ॥” f ( ভারত ১৩১৪৯২৯ ) গৈারুড় নীতিসার ১১৯ অ• ) ভ্রাজিষ্ণুতা (স্ত্রী) জানিক্ষোর্তাৰ তল-টাপু, ভ্রাজিষ্ণুর ২ গলিত। ৩ অধাৰ্ম্মিক । ৪ দোষযুক্ত। রিয়াং টাপ, ভাব বা ধৰ্ম্ম, দীপ্তিশীলৰ। ভ্রষ্টা, পতিত, ব্যভিচারিণী । t ভ্রাতু পুত্র (পুং ভ্রাতু গুড়: যষ্ঠ্যাঃ আলুক্‌ ! প্রাতার পুএ । ভ্রস্জ, (ভ্ৰজ জ), পাক। फूलानि, खेडब्रभौ, गरु• cगहै। गई जिब्रा डीम् । ভ্রাতুপুর, ভ্রাতার কষ্ট । ভূজ্জতি-তে। লিট্‌ বভ্ৰজ, বলথি, বভ্রষ্ঠ । বন্দ্ৰজে । . छाडू (५९) बाजरड हेडि आज (म९ cमहे रहे, cशउिडि । ggS gttS DD BBBBBS BBSBBS BBSBBS BB BAA DB ttS BBBBBB BBS দং, অভাক্ষাৎ। অভ্রষ্টা, অর্ডাঃাং। অত্রাঙ্কু , অভীষ্মঃ। সহোদর, সমানোদর্ঘ্য, মোদর্ঘ্য, সগৰ্ভ, সহজ,সোদয়, সহোদর। DDS DtttS BB BBBBB BBB BBS BBS BBB BB BBBBS BBD DDB BB DD DD DDDD DDS DDS BBBBBS BBSBBS DDDS DD S BBBBBB BBBBBB DDB BBBS শিচ ভ্ৰজ্জয়তি । লুঙ, অবভ্রহ্মং, অবন্তর্জং। “४णाdiा अठिा निङ्गळूरणा भूप्ड निडब्रि ८णोनरु । ভজ্ঞ দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে অক- সেট। गः चाश्ररङ, সৰ্ব্বেষাং স পিতা হি স্থাৎ সৰ্ব্বেষামকুপালকঃ ॥ नि बजाय्छ, cञ्चप्ल । नूऎ. जांजिफा । বৃট, ভ্রাজিধ্যতে । কনিষ্ঠস্তেযু সৰ্ব্বেষু সমস্ত্ৰেনাকুবর্ততে। খ অভ্রাজিং, জব্রাজিঘাতাং, আদ্রাজিবত । সৰু বিভ্রা- সমোপভোগীৰেঘু তথৈৰ তনয়স্তথা।”(গরুড়পুল ১১৪অ•) জিযতে। ঘঙ, বাত্রাজ্যতে । বঙলুন ৰাত্ৰাঃ । गि5 जांछब्रठि। ८णा*ञ्चाङ्ग**ी माङ्गळूणा, मांडांग्र छांग्र छैशिएक छडि कब्रा লুঙ, অবিভ্রাজৎ, অবভ্রাঙ্গং । ॐक्लिष्ठ । cछIईयाँडांग्र "जैौ हब्रन कब्रिtण भांडूरुग्रण छूगा छाछ (क्ली) नामण्डद । **** বর্ষপাধ্য গবানয়নসত্রে | পাত্তক এৰং শত শত গ্ৰন্থত্যার তুল্য পাপ হয় । বিৰুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয় । “ত্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নয় । “जाबाबारण नरश्वानबूथ ख्वप्ङ भूषड यवाछ डांच्Tार ব্ৰহ্মহত্যাসখনক সততে নাম সম্পন্ন " তমোহপস্থত্তি” (তাগু্যত্রী খ৯৪ } (ব্রহ্মবৈবর্তপুত প্রকৃতিখ• ৫৩ অ• } छां छक (मै) मॉथ { ५न्छ। गा ८००००) हेडि ५ण । निद्युत्र भृङ्काब्र 'व्र डाहे डाहे छिन्न श्हेप्ण ठाशरबद्र ५-१ পিত্তম্ভেদ। ষে পিক্স ত্বকে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি | বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।