পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৪৮৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গো [ • 8,8 ] গোজা ~ আমেয়িকার বনে পূৰ্ব্বে গে ছিল না, স্পেনীয়রা গো गद्देश भिन्न। झोस्निग्रा cमग्र । ७९न डा।श्ाप्नङ्ग ७उ बश्५शूकि হইয়াছে যে, তথায় এক পম্পায় বনেই লক্ষ লক্ষ গো দৃষ্ট হয়। শীকারীরা বনে গিয়া ঐ গো ধরিরা আনে। বৈদ্যক মতে গোমাংসের গুণ-সুস্নিগ্ধ, পিত্ত ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, বৃংহণ, বলকর, পীনস ও প্রদরনাশক। (ভাবপ্রকাশ ) গোদুগ্ধেয় গুণ—পথ্য, অতান্ত রুচিকর, স্বাছ, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও বাতরোগনাশক, পবিত্র কান্তি, প্রজ্ঞ, অঙ্গপুষ্টি ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। দধির গুণ—অতি পবিত্র, শীত, মিথ, দীপন, বলকর, মধুর, অরুচি ও বাতরোগনাশক এবং গ্রাহী। নবমীতের গুণ— শীত বর্ণ, বল, শুক্র, কফ, রুচি, সুখ, কাস্তি ও পুষ্টিকর, অতি মধুর, সংগ্রাহী, চক্ষুর হিতকর ; বাত, সৰ্ব্বাঙ্গশূল, কাস, শ্রম ও দোষনাশক । ইহার ঘুতের গুণ-মুখপ্রিয়, বুদ্ধি, কাস্তি, স্মৃতি, বল, মেধা, পুষ্টি, অগ্নি, শুক্র ও শরীরের স্থলতা-বৃদ্ধিকর । বাত, শ্লেষ্মা, শ্রম ও পিত্তনাশক, পাকে মধুর। হব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও বহু গুণবিশিষ্ট । রাজনির্ঘণ্টের মতে প্রত্যুযকালের গোদুগ্ধ গুরু, বিষ্টন্তী ও দুর্জর । এই কারণে স্বৰ্য্য উদয়ের এক গ্রন্থর পরে দুগ্ধ গ্রহণ করিবে । ইহা পথ্য, | দীপন ও লঘু। [ অপর বিবরণ দুগ্ধ শব্বে দ্রষ্টব্য। ] গোদুগ্ধের ফেনের গুণ—ঘোল বা পাক আমের সহিত গোদুগ্ধফেন থাইলে গ্রহণীরোগের প্রতীকার ছয় । ( ছারীত ) গোমুত্রের গুণ-ক্ষার, কটু, তিক্ত ও কযায় রস, তীক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক, পিত্তবৃদ্ধিকর ; কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, কিলাস রোগ, সামবাত, বস্তি, বেদনা, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। সকল রকমের মূত্র হইতে গোমুত্রই অধিক গুণবিশিষ্ট ! ( ভাবপ্রকাশ পুৰ্ব্ব ২ ভা" । ) গম্যতে জ্ঞায়তে অনেন গম করণে ডে যদ্বা শীঘ্ৰং গচ্ছতি গম্ কৰ্ত্তয়ি ডো। ( পুং) ২ রশ্মি, কিরণ । “ত্রয়োদশ দ্বীপবতীং গোভির্ভাসয়সে মহীম্। ত্রয়াণামপিলোকানাং স্থিতায়ৈকঃ প্রবর্তসে ॥” (ভtয়ত্ত ৩৩৫২) ७ पल्ल। s शैव्रक । १माप्ठ रुक्ष्मोनालिउिः शम् क¥ि ডো স্বর্গ। ( মেদিনী ) গম্যতে ইষ্ট্যাপূৰ্বাদিকৰ্ম্মণ। গম কৰ্ম্মণি ডে । ৫ চন্দ্র । (বিশ্ব। ) গচ্ছভি গ্রাপ্নোতি ভুবনং স্বতেজসা গম কর্তরি ড়ে। ৭ জুর্য্য। ৮ গোমেধ, शज । (छाशौकिक ।) २ शबउ नामक ७क अकाब 8रु५ ।। (ब्रोलमि” ।) (ी) १माtङ विष८ग्न शङ्गा श्रंभ कङ्गt१ c७ । ১• চক্ষু। ১১ বাণ। গম কৰ্ম্মণি ডো। ১২ দিহু। ১৩ বাক্য। *ऐउT**tबांधूमिङद्Tब्रश ब्रएषांङ्गलांग्रा अनि नां९ निलम" " (রঘু ৫১২) গম্যতেইস্তাং গম্‌ অধিকরণে ডো। ১৪ পৃথিবী। *ছদোঁহ গাং স যজ্ঞার শঙ্কার মধবা দিবং " ( রঘু ১ । ২৫ ) ১৫ জল। কোন কোন আভিধানিকের মতে এই অর্থে cशृंt*श रुश्दफ़नांख् ।। ०७ श्रृं७ । (अभङ्ग ।) ११ नांछ । ১৮ পুলস্ত্যের ভাৰ্য্য, ইহার অপর নাম গবিজাত । [ গকি জাত দেখ । ] ১৯ নবসংখ্যা । ২৭ ইঞ্জিয় । ( পুং ক্লী ) গম্যতে জ্ঞায়তে স্পর্শমুখমনেন গম্‌ করণে ডো। ২১ লোম। (পুং ) ২২ বৃযরাশি । "८%ाभ५ भप्पा ! भू't१ो५८ङ्ग cश् সহস্ৰগোস্থ্য-কিন্তুরাণং | মাদেন গোভূচ্ছিখরেষু মত্ত নদস্তি গোকৰ্ণশরীয়তক্ষণঃ " ( বিদ্যাসুন্দর । ) গোঅগ্র (ত্রি ) গাবোইগ্রে যন্ত বহুত্রী, সন্ধিনিষেধঃ ( সৰ্ব্বত্র বিভাষী গোঃ । পা ৬।১১২২ ) বাহার অগ্রতাগে গে অাছে । - ( ঋক্ ১।৫৩৫ ) গোঅজন (ত্রি ) অঙ্গতি চালয়তি অজ-লু গবাং অজনঃ ৬তৎ। পূৰ্ব্ববৎসন্ধিনিষেধ । গোচালক । ( ঋক্ ৭৩৩৬ ) গোঅর্ণসৃ( ত্রি) গাবোংর্গ উদকমিব প্রবৃদ্ধ যস্মিন বহুত্ৰী, পুর্বলং সন্ধিনিযেধ । যাছাতে জলের স্তায় গোরু বৃদ্ধি পায়। ( ঋক্ ১ • ৩৮২ ) গোঅশ্ব (রী ) গৌশ অশ্বশ্চ দ্বন্দ্বস" । গোরু ও অশ্ব । গোঅলিনী (গোপালিনী শব্দজ) গোপাঙ্গন, গোপালের স্ত্রী। গোআলা ( গোপাল শব্দজ ) গোপাল, যাহারা গোরুপালন করে, দুগ্ধবিক্রেতা । [ গোয়ালা দেখ। ] গোতালিয়া ( গোপালীয় শব্দজ) ১ গোপাল সম্বন্ধীয় । ২ এক (2*t; qțH ( Andropogon punctatum ) গোআলিয়ালতা (দেশজ ) একপ্রকার লতা । ( Cinaus vitiginea) c*ां५ङीद ( जि) नषJांनि वॉब्र! गश्कूङ । “পিধাতু সোমং গোঋজিকমিক্সঃ।” ( ঋক্ ৬২৩৭ ) ‘গোঋজিকঃ গোবিকারদধ্যাদিভিঃ সংস্কৃভং’ ( সারণ। ) গোওপদেশ (ত্রি ) গাব ওপশাঃ সমীপবৰ্ত্তিম্ভঃ মস্ত বহুব্রী। পূৰ্ব্ববৎসন্ধিনিষেধঃ । বাহার নিকটে গোর গুইয়া থাকে। ( ঋক্ ৬৫৩৯ ) গোএন্দা ( পারসী ) ১ চর, সংবাদদাতা । ২ যাহার। গুপ্তভাবে গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে, গুপ্তচর । গে। ( দেশজ ) মতলব, বিপরীত বুদ্ধি । cन्नॉांख्झ (cमलछ ) कौणक, cर्थेछे, रफ़ । 6ाँीछां (cम*ण) • cर्षेै । २ श्निां८ष कम इ३८ण छाशंद्र পুরণ করাকে গোজ বলে।