পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/২৬৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


[ २8०] পূৰ্ব্বে পার্ধ্যেরা বেখানে বাঙ্গ করিতেন, তদ্ভিন্ন স্থানকে अमीर्य cश्ण श्रंश इंहेछ। [ हेशब्र विरोब्रिज्र बिरुङ्ग५ জাৰ্য্য শষে দেখ }। জনাৰ্য্যক (স্ত্রী) অনাৰ্য্য-কন। আর্য্যে। ন বসতি বত্র তত্ৰাৰ্থ্যধঙ্গিতে দেশাত্তরে ভবঃ । অগুরু কাষ্ঠ। অগুরু গাছ, শিলেট এবং আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মে। মনুসংহিতায় আৰ্য্যাবর্তের যে প্রকার সীমা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। [ অনাৰ্য্য দেখ ] । তাহ দেখিয়া বিচার করিলে শ্ৰীহট্ট আর্য্যাবর্তের ভিতরে আসিয়া পড়ে। অতএব, ইহারার আরাকান প্রভৃতি স্থানকে অনাৰ্য্য দেশ বুঝাইতেছে এবং সেখানে যে অগুরু কাঠ छटग्रा उीशहे अमीर्याक । অনাৰ্য্যজ (স্ত্রী) অনাৰ্য্যদেশে জায়তে জন-ড। অনাৰ্য্যদেশ জাত অগুরু কাষ্ঠ। (ত্রি) অনাৰ্য্যদেশজাত দ্রব্য। জনাৰ্য্যতিক্ত (পুং ) অনাৰ্য্যদেশে জাতস্তিক্তঃ । চিরাত । দার্জিলিঙ্গ (দুর্জয়লিঙ্গ ) প্রভৃতি হিমালয়ের নানা স্থানে চিয়াত গাছ বন হইয়া গজাইয়া থাকে। লেপচা প্রভৃতি পাৰ্ব্বতীয় জাতিকে অনার্য্য বলা হইত, সে জন্য তাহাদের দেশের নাম অনাৰ্য্যদেশ । সেই অনাৰ্য্যদেশের তিক্ত গাছ। চিরাতার অার একটী নাম "কিরাত তিক্ত’ অর্থাৎ পৰ্ব্বতের অনার্য্য কিরাতজাতির দেশে যে তিক্ত গাছ জন্মে। ‘অনার্য্যের প্রিয় তিক্ত গাছ”—এপ্রকার অর্থ সঙ্গত কি না, বলা যায় না। [ চিরাতা দেখ ] অনার্য (ত্রি ) ঋষিসেবিতত্বাৎ ঋষিৰ্বেদঃ তত্রোক্ত আর্যস্তডিয়ে। অবৈদিক। বেদে অব্যবহৃত। * । সমুদ্ধে শাকলপ্তেতাবনার্ধে। পা ১। ১। ১৬। সম্বোধনের নিমিত্ত ষে ওঙ্কার, অনার্ষ প্রয়োগে শাকল আচার্য্যের মতে তাহার গ্রন্থৰ সংজ্ঞা হয় ইতি পরে। এ স্থলে অনার্ধশন্ধে কাশিকাকায় অবৈদিক অর্থ লিখিয়াছেন । ‘ইতিশব্দেংলার্ধে জবৈদিকে পয়তঃ * । অশিঞ্চোরনার্যয়োগুপোত্তময়ো ব্যঞ্জ গোত্রে। পা ৪। ১। ৮। গোত্রে বিহিত অণু ইএ প্রত্যয়ান্ত গুরূপোত্তম প্রাতিপদিকের উত্তর জবৈদিক প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যঞ্জু আদেশ হয়। ঋষিণী দৃষ্ট ইতি জাৰ্যম্। ন আৰম্। নঞ তৎ। যে बङ कविप्नब है मटर ! *र नाम षविप्नब भट्सहे । छनांछब { जि) नाछि श्रांशष्ट्रहः २१णश्न१छ्छ। श्रवणचन पूंज । अमोंॐङ्ग १ 5.3 *- 'r '...' ' ' . অলাগতৃি{ৰি)ৰ প্লাবোল্লি বিবেচিত্ত। ৰাজার आगिठन क्श रत्न मारे। ब्लु अनाँटलांक्लिष्ठ (जि) म आरणाफि७म्। अमीरमाणि७ ।। অবিবেচিত । - - अमांदिश (द्धि) न श्रांबिणम् । श्रद्रिकांग्न । चाह । भणिमठশূন্ত। কলুষতারহিত। জলঙ্গিন্ধ। কখং ম স মগিরমাবিলামপি। নৈষধ ১।৩। টীকাকার এ স্থলে লিখিয়াছেন, আবিলং কলুষামপি। অাবিল শৰে সচরাচর चाभब्रा अश्रब्रिक्षात्र ७ झुर्गक दिईारिक बूब्रिा थाकि । “এ স্থানটা অত্যস্ত আৰিল* অর্থাৎ এখানে বিষ্ঠাদি পড়িয়া আছে । অনাবিদ্ধ (ত্রি) ন আবিদ্ধম্। বিদ্ধ নহে। বাধিত নহে । 'अमांदिट्टे (जि) न आदि8म् । अभानांएषागै । অনাবৃত্ত (ত্রি) ন আবৃত্তম্ অভ্যস্তম্। যে একবার ফিরিয়৷ গিয়া পুনৰ্ব্বার আসে নাই। প্রথম আগত। অনাবৃত্তি (স্ত্রী) ম আবৃত্তিঃ পুনর্গমন । অভ্যাসের অভাব। পুনৰ্মার আগমনের অভাব। अमांद्भटेि (शैौ) न आबूटेिः नगाभूतृष्टिः । इgिद्र अडाद । শুক । ইহা শস্তহানির একট প্রধান কারণ। ছয়টা ঈতির মধ্যে একটা ইতি। ( অতিবৃষ্টি দেখ ] । পূৰ্ব্বে হিন্দুরা অনাবৃষ্টি হইলে, যেসকল গ্রামের নামের আদ্যক্ষরে ক আছে, সেই রূপ ১০৮ গ্রামের নাম তালপাতায় আলতা দিয়৷ লিখিতেন। যেমন, কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি । কিন্তু ষে গ্রামের শেষে ‘পুর’ কিম্বা গ্রামশন্ধ আছে (যেমন কুতবপুর, নবগ্রাম ইত্যাদি ) তেমন নাম লিখিতেন না। পরে সেই তালপত্র একটা বাটার ভিতর পুরিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে সে কালে নাকি নিশ্চিত বৃষ্টি হইত। তদ্ভিন্ন অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত দৈবক্রিয়াও অনেক ছিল । ব্রাহ্মশের গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া রাখিতেন, হোম ও স্বাগষজ্ঞও করিতেন। আদিশূর যে কয়েক বার বক্সछूईॉन कब्रिग्नांश्tिणन, उiशब्र भरक्षm tधकैौ वख मांकि অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্ত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর গত হইল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্চাবে श्रठिणग्र अमांबूडेि श्रेब्राझ्नि । गआरषग्न बांचt१ब्रा, फूङ्गन्छ भख्रादिँकाशमाइडेामनडगि । भूनिछि: जश्खला फूयो नश्ङबिबाबिाददानिथा । कसैौब ५ई cश्रांक णिकिञ्चः दैरलङ्ग छर्भांद्रभठीक । शिवा ।। १७tiीशैकाह' अगिन ॰ं, झं क्षत्रि