পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৫৬৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


壽帽輯 উড়িয় নীলাচঙ্গকে ঢাকিয় ফেলিয়াছে। সেই দিন হইতেই आभान्न ब्रांश्ञा छैौमण इठिंक ख अशभाद्रौ डे°श्ङि ङ्हेग्रांटझ् ।” প্লজ ইজস্থায় এরূপ সংবাদ শুলিয়া, ভগ্নোৎসাহ হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তাছাকে সান্থনা করিয়া নারদ বলিলেন, “রাজস্ ! বিস্তুত হইবেন না, বিষ্ণুভক্তের কোন কাৰ্য্যই বৃথা হয় না ; আপনি তথায় গেলে অবশুই নীলমাধব মুপ্তি দর্শন পাইবেন । ভগবান আপনার প্রতি কৃপা করিয়া, চতুর্ধা মূৰ্ত্তিতে দেখা দিবেন ।”

  • পরে সকলে মহানদী পার হইয়া, একান্ত্রকাননে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে নারদের মুখে একাস্ত্রের উৎপত্তির কথা শুনিয়া ইন্দ্রস্থায় ত্রিভূবনেশ্বরের পূজাদি সমাপন করিলেন । ত্রিভুবনেশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয় তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, “রাজন ! তোমার মত বৈষ্ণব আর নাই, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।”

‘এখন ইন্দ্রস্থায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে কপোতেশ্বর ও বিম্বেশ্বর দর্শন করিয়া পুরুষোতুমের প্রান্তসীমায় নীলকণ্ঠের নিকট আসিলেন । এখানে ইন্দ্রস্তায় অনেক কুলক্ষণ দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ জিজ্ঞাস করায় নারদ বলিলেন, “মন্দ হইতেই আবার ভাল হয়। সুতরাং আপনি বিষঃ হইবেন না । আপনার পুরোহিতের কনিষ্ঠ সহোদর বিদ্যাপতি, নীলমাধব দর্শন করিয়া যাইবার পর, নীলাচল বালুকায় ঢাকিয়া গিয়াছে এবং সেই নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন ।” এ নিদারুণ কথা শুনিয়া রাজা মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন । নারদ তাহাকে শাস্তু করিবার জন্ত কহিলেন, “রাজন। আমি বার বার বলিতেছি, শুভকার্য্যে পদে পদে বিল্প হইয়া থাকে, এজন্য আপনার তু:খিত হওয়া উচিত নহে। এখন স্থির চিত্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া গদাধরকে সস্তুষ্ট করুন, তাহা হইলে তাহার দেখা পাইবেন ।” ‘রাজা নারদের কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠের পুজা করিলেন এবং তাহার অনতিদূরে জ্যৈষ্ঠ গুরুদ্বাদশী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহারই সম্মুখে তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । ‘যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে শেষরাত্রে তিনি স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপস্থ ভগবানের অপূৰ্ব্ব মূৰ্ত্তি দেখিতে পাইলেন। নারদ রাজার মুখে তাহ শুনিয়া কহিলেন, “স্বৰ্য্যোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অতএব দশদিনের মধ্যেই ইহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে। এই ষজ্ঞ শেষ হইলেই বৈকুণ্ঠনাথ দেখা দিবেন।” VI Ֆ 8 Հ { (\d } 腎* kTSDSTSHSHAAAA বিজ্ঞাবসানে যাজিকগণ উদাত্তাদিম্বরে ৰৈদিক স্বতিপাঠ করিতেছেন, এমন সময় রাজনিযুক্ত কতকগুলি ব্রাহ্মণ মাসিয়া রাজাকে জানাইলেন, “এই মহাসাগল্পের তীরে স্নান করিবার পথে মঞ্জিষ্ঠার স্থায় বর্ণ এক বৃক্ষ আসিল্প পড়িয়াছে, তাহাতে শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন মাছে । এরূপ বৃক্ষ আমরা কখন দেখি নাই, তাহার সুগন্ধ সমুদ্রতীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে (১) ।” ‘তখন নারদ সহাস্যমুখে রাজাকে বলিলেন, “নৃপবর ! আপনার যজ্ঞের ফল-স্বরূপ এই কাষ্ঠ আসিয়া পড়িয়াছে । আপনি স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে ষে মূৰ্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহারই অঙ্গখলিত রোম বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ভগবানের ংশাবতার অপৌরুষেয় যে মূৰ্ত্তি দেখিয়াছেন, ভগবান এই তরুতে সেই মুৰ্ত্তি ধারণ করিবেন ।” নারদের কথা মত ইন্দ্রস্থ্যম সমুদ্রে গিয়া অবভূত স্নান করিলেন এবং স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, এই বহুশাখ বৃক্ষেও সেইরূপ চতুর্ভ জ মূৰ্ত্তি দেখিলেন । মহাসমারোহে মৃত্যগীত বাদ্য করিয়া সেই মহাতরু লইয়া আসিলেন এবং সেই তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞের মহাবেদীতে স্থাপন করিলেন । পুজান্তে রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বিষ্ণুর কিরূপ প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করাইব ?” নারদও রাজাকে কহিলেন, “তিনি অচিন্ত্য, জগৎপতি, জগৎশ্রষ্টা, তাহার রূপ কে স্থির করিতে পারে ?” (৯) দক্ষিণে গুটফুদেশে বিল্বেশ্বর সমীপত: । নিযুক্ত সেধ ক1রাঞ্জে। সসংপ্ৰমমুপস্থিত: | ফবেদয়ংলুং নৃপতিং কৃত।gfলপুট দ্বিজা: | ८म न भूtछे भइ बूमरडट्रैडू८भी झtशमt५: ॥ মাপ্লিষ্টবৰ্ণ: সৰ্ব্বত্র শঙ্খচক্রাঙ্কিত; ধন । प्रानप्रश्न गयौ:ग२८ो शूtछेश्माछि: गtब्राश्डूक: । ন দৃষ্টপূৰ্ব্বে বৃক্ষোং মুদ্যং স্বর্যানিভাংশুন । গঙ্কেম ৰাসয়ন সর্বtং তটভূমিং সুগন্ধিল । ক্রম: সাধারণে। মায়ং লক্ষ্যতে দেৰকুরুন্থ: । কশ্চিদেবগুরুষাঙ্গাদাগতো লক্ষাতে ধ্রুবম | मियूख़tनt१ वह: अथङ्t ब्रॉय1 मांद्र न भद्ध रौ९ ॥ তং কিংনিমিত্তং যদৃষ্টং তরুশ্রেষ্ঠং বদস্তি তে । নারদ প্রহসন ব:কামুবাচ নৃপসত্তমং। পুর্ণাহুতিসমাগুে তু ৰেন স্তাং সফল: ক্রতু । উপস্থিতং তে তম্ভাগ্যং স্বপ্নে যন্দ্রষ্টধান পুর। শ্বেতদ্বীপে বস্ত মূৰ্ত্তি দৃষ্টি। খে। বিষ্ণুরব্যয়: | তরঙ্গম্বলিতং রোম তরুত্ব সুপপদ্যতে । জংশাখস্তার স্বtষুণ পৃখিবাtং পর মেষ্টিম । उझौह छब्ररीकि छ* १!म् छउद९नज: । "हtभtश्:जो cश्र\ङ्गः:वघ् खtझलश् डटि गुष्म॥” (बॆ९ुण५• sv ब्रः)