পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৪০৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


*' ( * } | $ot पूरु काणैौ जन्नब्रटरू षळाषांटठ १७ १७ कब्रिग्ना cकणिtणन । किरु अष्ट्रब्र ब्रउ बौज, प्रङब्रो डाशब्र फूख्ण-भडिड थाडाक ब्रडविकू श्रेष्ठ फूगा दणनाणी ७क ७क अश्ब्र अग्रअश्4 कब्रिटङ जांगिण । कांगैौ भै जकण अन्नब्राक७ कांछिद्रां cकणि८णन, जावाब्र बै जरूद्वणब्र ब्रङदिव्यू इरेरङ जणरथा झांनब फे९*ब्र इहे८ड शांत्रिण । ८भटश काणैौ ८मषिष्णन, छिनि फैहोगिंद्रक श्ऊरे कोरिबन, उङहे। उँहा८मञ्च ग१था शूकि श्हे८द मांज । ऊथन डिनि कुहे बौद्र ऋहिं कब्रिब्रा ऊाशभिश्रष्क छेड़রীয়-নিৰ্ম্মিত্ত ফাগ প্রদান করিলেন। তাছার ঐ ফাস সাহায্যে অসুরগণের গলায় ফালি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল । ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অসুর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অস্থর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেৰ ঐ বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ঐ ফাস অর্পণ করিলেন এবং পুন্ত্রপৌত্ৰাদি ক্রমে উহ। দ্বারা জীবিকা ॐाजégनद्र दब्र धमान क८ङ्गन । मे दौब्रदब्रहे ?भनिcशद्र आiनिপুরুষ। এবাদামুযায়ী গগণ বংশানুক্রমে নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতকछूम "{ख दिसूङ इहेब्र भएफ़ , ऐशग्नां नांनांशांप्न छिन्न छिब्र সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার স্তায় কৃষি প্রভৃতি औविक श्रदजन्नब कब्रिङ । किरू नकfनांझे फ्रांब्रिनिएक हेशদের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তঙ্গার ইছারা পরস্পরকে চিনিতে পাতি । अtनक जमग्न हेइब्र! मण, चैंषिद्ध अब्रांशिक ग१५Tांग्न कश्र्शिङ হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত স্বযোগ মত তাছাদেয় সৰ্ব্বনাশ কল্পিত । প্রথমতঃ এই ঠগের এরূপ ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না । भtब्र शृएषांश छै*हिङ इ३८णहे #* अऊकिंङङां८द ये इङउांशा *थिारुब्र १iणग्नि, कॅणि निम्नां भांब्रिब्रl cफलिङ । अनड्छद्र.शष्ठপথিকের যথাসৰ্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়৷ উছার মৃতদেহ গোপনে এমন স্থানে পুতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত न । cष नकन cगांकश्ऊा कब्रिएण उांशप्नद्र नैश cर्षेज गहेबांब नखांबना नाहे किश्व बांशष्टमब्र निग्रन्क्ल *णांग्रन दणिब्र दि८बछिछ हद्देवाब्र, नछादनां, ७lङ्गt.cशांक नश्यिख३ #cशंद्र কঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাষ্ট্র। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা यङ्कब्र अर्षमिवाश्रूज़उा यांइटे *८णब्र कब८ण गफ़िङ । किड़ ঠগের স্ত্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল বাহক, ধোপা, কলু, शरूबाजूं न अङ्गडि नीश्चाडीहक जषव अरब, करिब ७ श्विथtक कथन वर्ष कब्रिड मl । हेहांटमब्र ७कङ्ग* जां८कठिक डाषा हिग, डांश जगद्ब्र बूकिङ न । मणइ #cश्रब्रां ॐप्यानिडांश्नाrब्र ८कह cनउ इहेस, cर्कह भषिकनिर्ण८क डूनांदेब्र! अखि८थड इॉटन लदेब्रा श्रांगिड, cरूह शशांङ्ग भैंॉन किङ्ग बाब्रिड, ८कइ वा क्लब थांकिङ, ८कश् cरूश् श्र6 १,फिब्रा भव श्रृंडिङ । नक्र ७ गाङ्गी 3भत्र५ नूोङ'झएबाच्न अश्ण श्राहेख् । ॐ८शब्रां मांथांब्र१ नन्नाइ भद्ध ८कवण मश-दूद्धि कांब्रांहे *ब्र→८ब्रब्र गहिङ नक्क नारु । हेशद्रां द्रौङियाङ नमांजण१शठंन করিয়া ভিন্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষামুকেমিক मब्रश्ङT1 e cछीर्ष बांब्री औदिक निर्कॉरु कांब्रङ । ऐशरषङ्ग विश्वान, ठाश८ङ ऐशंtभग्न *it* बांझे, दब्र९ नग्नशङTा वादनांग्रहे তাছাদের কুলধৰ্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় ५ीद१ कोशिकारमयौग्नि थिब्रश्नंॉज रुजिब्रा १jणा हट्रेष्ठ । दांरgदिक ७हे श्राष७ नांद्रकौनिcशब्र भrन किङ्मयाब ५ ईङग्न बाँ অনুতাপ ছিলনা। স্বতরাং এ নির্দয় ভীষণ নরহত্যা ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্ত আঘাতও লাগিত না । কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও ঐরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্বে আপনাদের উপাস্তদেবতা ভবানীর পুঞ্জ করিয়া তাহার প্রীক্তি ও আশীৰ্ব্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা। নিতান্তু ছক্কক্ষী ব্যক্তি ও নিজ পরিবারবর্গের নিকট আপন দুষ্কৰ্ম্ম গোপন রাখে, কাহাকেও তাছাनिशं८क निद्रखब्र क्वांग्न अन९*थांवगईौ कब्रिtऊ हेछछ् कदृग्न मां । কিন্তু ঠগের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার বাল্যকাল হইতে शूय ●वंडूडिएक ब्रैौङिमऊ नब्रइङrा निक निष्ठ । यथभ थर्षभ। বালকগণ চরক্কপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান টুইত। खांश्ांब्र! *श्निःश्रव्र जप्त्र बांश्द्रिः श्हेठ १द९ *थिकमिश८क फूणाहेब्र taव६ अछांछ जांभांश्च विषद्भन्न गांश्ॉया कब्रिङ । त्रयएवंद्वष श्वश्लेन हेशग्रां ॐभयूङ श्ब्र उंटैिंड, उषन गर्कt*य ऐशानब्र फेक्रांभरत्र ठूस्रांड जैौया औविकांद्र ७कयाज श्रवणशन कॅीनि श्रछ यनख् इड्रेष्ठ ।। ७हे दrां°ॉएड्स गैौकिङ काँग्नबांब्र जप्रब्र (aकफे छे९नरु इहेउ ७द९ नोक७क्र काणौब्र गूंजानि कब्रिब्रां ऊांशाब्र कभीप्न शैौक्र-cर्शtछेt. बिल्ली ऊांश८क कालौब्र थमांकैौ, 4कक्लत्र ४फ़ थाहे८ङ निङ । यदांम मे धनार्नेौ ७एफ़ब्र भडि जद्धि भैषण, हेही भांहे८बड़े cम-५कअन्न नॉक्षt** श्ऊ .