পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৯৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


দ্বাদশপুত্র দ্বাদশপুত্র (পুং ) ঔরসাদ, দ্বাদশবিধ পুত্র, ইছার বিষয় বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে। “ཨ་༥ স্বাদশপুত্রা • ভবস্থি”। ( বিষ্ণুস" ১৪১ ) 路 श्रूझ वाम**ि* श्ब्रl थt८क । शैौब्र *ईौमि८शद्र भtथा . যথাবিধি সংস্কৃত পত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র ঔরস, ইহ প্রথম । নিয়োগধৰ্ম্মানুসারে সপিওঁ, সগোত্র, সবর্ণ বা উত্তম বর্ণ পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, ইহা विडौश्र। भूजिकाग्रज छुडोग्र । , हेशद्र ८१ यूज रहे:१,. সেই আমার পুত্র হইবে, অর্থাৎ শ্ৰাদ্ধাদি কাৰ্য্যকারী হইবে, এই বলিয়। পিতা কর্তৃক যে কল্প। প্রদত্ত হয়, সে পুত্রিকা ; এই পুত্রিক। যথাবিধানে অগ্রদত্ত, অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া স্থিীকৃত। ভ্রাতৃহীন কন্যাও পুত্রিক পদবাচ্য জানিতে হইবে । [ ৯৬ ] 象 脚 শিখ সংস্থস্থ ও কারঃ মেম্বোইত শিরদি স্থিত: | মাসে বৈশাখনম চ প্রথম পত্রকং স্মৃতং।" নকার; শিয়সি প্রোক্তে বৃক্ষোংস্ক শিরদি স্থিত: | জ্যৈষ্ঠমসঞ্চ তৎপরং দ্বিতীয়ং পরিক্ষীৰ্ত্তিতং ॥ মোকারে ভুঞ্জয়েযুগ্মং মিথুন তত্র সংস্থিত । মাস আষাঢ়নামা চ তৃতীয়ং পত্রকং স্মৃতং । ভকারে নেত্রযুগলং কর্কট গুত্র সংস্থিত: | মাস: শ্রাবণ ইত্যুক্তকছুর্থ পত্রক স্থিতং । " গ্রকারে হৃদয়ং প্রোক্তং সিংহে বসঃি তন্ত্ৰ চ | মাসে ভদ্রগুণ। প্রোক্ত; পঞ্চমং প্যাকং স্মৃতং ॥ বক{য়ং বিচং বিদ্যাৎ কথ্য তার প্রতিষ্ঠিতা | ম{সA৮{থখুজে নাম যষ্ঠং তৎপত্রিকং দ্ভুতং । তেকার মন্ত্রগ্রামশ্চ তুলারশিকৃতাশয়ঃ। 4, মাস" কার্ধিকে নাম সপ্তমং প রক তং ॥ বাকারে নাভিসংযুক্ত; স্থিতত্ত্বত্র চ বৃশ্চিক | i भ{{मां भार्शf“एनानांभ झट्टेभ९ *ॐ द१भूरु९ ॥ লু করে জঘন প্রোক্তস্তফ্রন্থপ ধনুর্ধর । পুধ্যেfঠ দিতে। মাসে নবমং পরিকীৰ্ত্তিতং । দেক{{t*9কযুগল মকরেহপ্যত্র সংস্থিত । মাখনিগদিছে। মাস পত্রক; দশম স্মৃতং। ব14ারে জশুযুগলং কুস্থ স্তুত্রপি সংস্থিত: | গত্রক কাণ প্রোঃ সপ্তা:মুক্তম। পাদে যকারে মানে হি স চৈত্রে বসতে মুনে। ইদস্তু স্বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কৌশলন্ত হি । ६tरभद्रं ठ१। 5य षद्व।ष्ठिक्षिङ्झ ५१।। প্তি হন্থে কযুক্মিণ তথেtযু: পরামগয়: । এ স্বযুক্ত বস্ত রূপং দ্বাদশপত্ৰক । ग';’ ५६% भूभि६५% ब्र छ्रङ्ग{ भद्रभ१ उ९ि o (ধমনপুরাণ ৬২ অ') 尊 স্বাদশপুত্র t চতুর্থ পৌনতাপুত্র। পুনঃ সংস্থতা অর্থাৎ পাজার • गरिउ बिगैउi, अक्रङ चर्षी९ अश्णङ्ख्। अथछ बाग्मख्, ইহাকে পুনস্থ কহে এবং পরোপভুক্ত পুনঃসংস্কৃত না इहेtण७ अ५९ ७कथएनब्र गश्ङि २ाश्मान ७ अभtद्रव्र गरैिठ বিবাহ এরূপ ন হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদৃত্তি श्tगहे शूनफू" श्हेtद । *क्ष्म कांनौनश्रूज, शाश क्छ. का:ग निष्ट्रश्त्र उCर्पिङ श्, cष ये कछात्र भानिअस् করিযে, উক্ত পুত্র তাছারই হইবে । ধষ্ঠ গুঢ়োৎপন্ন পুত্র, স্বtfমগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ পুরুষlস্তরের স্বারা উৎপাদিত পুত্রকে গৃঢ়োৎপন্ন কহে । যাহার পত্নীতে ঐ পুত্র উৎপন্ন श्रेtद, भै गूज ठाशग्रहे जानिtङ इहेtत । সপ্তম সহোড়পুত্র, যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণত হয়, তাহার সেই গৰ্ত্তোন্তৰ পুত্র সহোচ, ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের एहेब्रा ५I८क । श्रटैम मखकभूग, भांडाभिउी यांशt¢क धमान করিয়াছে, ঐ পুত্র তাহার । [ দত্তক দেখ । } 離 নবম ক্রীতপুত্র, যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে, ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপাগত, যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃ সম্বোধন পুৰ্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয়, তাহাকে স্বয়ং উপাগন্ত कtश् । पाशद्र निकछे छूभश्ङि श्हेtर, ये भूण छांशद्र। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র, 'পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিজ্ঞ, যে এই পুত্রকে গ্রহণ করিবে, এই পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে, উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ । • এই দ্বাদশবিধ পুত্র, ইহাদের মধ্যে পরোল্লিখিত অপেক্ষ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বোল্লিখিত পুত্রই প্রধান, সেই সেই পুত্রই শিতার ধর্মধিকারী হইয় থাকে। g ( বিষ্ণুস ১৫ অ') বশিষ্ঠসংহিতায় ও দ্বাদশবিধ পুত্রের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে *ाँ७ग्न ग्रांप्र । ११1-°प्लेिगै ठाँ भिg ङtर्शrांद्र १८ॐ मिtछ। উৎপাদিত পুত্র প্রথম। এই পুত্ৰ ন হইলে নিযুক্ত স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্ৰজ পুত্র দ্বিতীয় । পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, .' অভিসন্ধিপুৰ্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃগৃষ্ঠ কল্প পিতারই পুত্র রূপে প্রাপ্য, তাছা হইতে উৎপন্ন পুব মাতামহের পুত্রই প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে যে, “আমি তোমাকে ভ্রাতৃগৃষ্ঠা अशङ्कङ क्छ। मान कब्रिाउश्,ि हेशब्र भर्6 ८य भूज श्रेर, লে আমার পুত্ৰকাৰ্য্য করবে।' পেনৰ্ভৰপুত্র চতুর্থ, ৰে নারী বাগ্‌দানের স্বামী ত্যাগ করিয়৷ অষ্ঠের সহিত সহবাস भू{िक डऔय *१िदtतत्र आधुनिंति? इब ८न शूनडू dवt , যে নারী ক্লীব; পতিত বা উন্মত্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া" अशJ८क ग११ कर द्र, पञ५द! श्रृंtनौद्ध भग्नt१ *उrतुम्न ॐ** করে, দেং পুনৰূপদৰাচ্য। কানীমপুত্র পঞ্চম, দণতি